Danh sách giáo viên tổ Vật lý

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ VẬT LÝ
STT Họ và Tên Ngày sinh Trình độ Chức vụ Email
1 Nghiêm Vinh Quang 07/10/1968 Đại học Tổ trưởng  quangnthd@gmail.com
2 Nguyễn Thị Hà 03/11/1973 Thạc sĩ Tổ phó  nguyenthihanthd@gmail.com
3 Bùi Đức Sơn 03/02/1981 Thạc sĩ Tổ phó  sonnthd2018@gmail.com
4 Đoàn Nguyệt Anh 16/10/1990 Đại học Giáo viên  nguyetanhhd90@gmail.com
5 Phạm Mạnh Cường 21/09/1995 Đại học Giáo viên  phammanhcuonghd1995@gmail.com
6 Đỗ Văn Hách 02/01/1980 Thạc sĩ Giáo viên  hachloan@gmail.com
7 Lê Thị Mai Liên 26/05/1970 Đại học Giáo viên  lethimailienhd@gmail.com
8 Phạm Thị Mây 07/02/1982 Đại học Giáo viên  pm.nt.hd@gmail.com
9 Vũ Thị Mai Phương 13/11/1984 Thạc sĩ Giáo viên  tuananhqldt@gmail.com
10 Nguyễn Thị Thanh Vân 08/03/1966 Đại học Giáo viên - Nghỉ hưu 01/08/2021  vanlamhd92@yahoo.com.vn