Thứ ba, ngày 23 tháng 07 năm 2024
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
NGUYEN TRAI SPECIALIZED SENIOR HIGH SCHOOL

Tài liệu nổi bật

Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương
Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của Hội đòng nhân dân tỉnh Hải Dương

Luật số 10/2022/QH15 - Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Luật số 10/2022/QH15 - Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Luật số 10/2022/QH15 - Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Luật 06/2022/QH15 về Luật thi đua, khen thưởng

Luật 06/2022/QH15 về Luật thi đua, khen thưởng
Luật 06/2022/QH15 về Luật thi đua, khen thưởng

Quy định về những điều đảng viên không được làm

Quy định về những điều đảng viên không được làm
Quy định về những điều đảng viên không được làm

Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 9/9/2020 của UBND Tỉnh Hải Dương về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021

Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 9/9/2020 của UBND Tỉnh Hải Dương về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021
Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 9/9/2020 của UBND Tỉnh Hải Dương về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021

Luật Giáo dục số 43/2019/QH14

Luật Giáo dục số 43/2019/QH14
Luật Giáo dục số 43/2019/QH14

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011
Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011

Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục

Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục
Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục

Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT

Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT
Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT