Danh sách giáo viên tổ Địa lý

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ ĐỊA LÝ
STT Họ và Tên Ngày sinh Trình độ Chức vụ Email
1 Phan Trung Kiên 20/12/1967 Đại học Tổ trưởng  kienchuyennt@gmail.com
2 Đặng Thị Nghiệp 09/06/1980 Thạc sĩ Tổ phó  nghiepdialint@gmail.com
3 Vũ Thị Hằng 12/11/1978 Đại học Giáo viên  vuhang080303@gmail.com
4 Trần Thị Liên Hương 02/06/1991 Thạc sĩ Giáo viên  lienhuongk59tn@gmail.com
5 Lưu Thu Liên 07/10/1991 Thạc sĩ Giáo viên  luuthulien610@gmail.com
6 Hoàng Thị Mai 08/11/1984 Thạc sĩ Giáo viên  hoangmaihd2011@gmail.com
7 Nguyễn Thị Thuý Nga 21/06/1983 Đại học Giáo viên  vungocduy12@gmail.com
8 Vũ Thị Tỉnh 20/09/1984 Đại học Giáo viên  tinh209nthd@gmail.com