Danh sách giáo viên tổ Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng - An ninh

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ GDTC-GDQP-AN
STT Họ và Tên Ngày sinh Trình độ Chức vụ Email
1 Tăng Thế Vinh 26/11/1987 Thạc sĩ Tổ trưởng  tangthevinh@gmail.com
2 Nguyễn Văn Tuấn 07/08/1960 Đại học Tổ phó  
3 Nguyễn Văn Điệp 09/09/1980 Đại học Giáo viên   diephoi3499@gmail.com
4 Nguyễn Văn Đông 21/10/1979 Thạc sĩ Giáo viên   uhddongnguyen.edu@gmail.com
5 Đoàn Minh Hằng 02/08/1993 Đại học Giáo viên  doanminhhang.dhsphn@gmail.com
6 Vũ Thị Thanh Thủy 09/06/1981 Đại học Giáo viên  thanhthuytnchd@gmail.com
7 Vương Thanh Tuyền 04/08/1990 Đại học Giáo viên  vuongtuyen890@gmail.com
8 Phạm Tiến Việt 31/03/1979 Đại học Giáo viên  viet204nq@gmail.com