Danh sách giáo viên tổ Ngữ văn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGỮ VĂN
STT Họ và Tên Ngày sinh Trình độ Chức vụ Email
1 Bùi Đình Nhiễu 22/07/1967 Thạc sĩ Tổ trưởng  [email protected]
2 Nguyễn Thị Hoàng Hải 06/05/1973 Thạc sĩ Tổ phó  [email protected]
3 Hà Hải Vân 25/12/1972 Thạc sĩ Tổ phó  [email protected]
4 Đặng Thị Lan Anh 18/01/1985 Thạc sĩ Giáo viên  [email protected]
5 Nguyễn Thị Lan Anh 10/05/1976 Sau Đại học Giáo viên  [email protected]
6 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 29/03/1968 Thạc sĩ Giáo viên  [email protected]
7 Nguyễn Thị Hà 29/08/1986 Thạc sĩ Giáo viên  [email protected]
8 Lý Thị Thu Hằng 29/11/1970 Thạc sĩ Giáo viên  [email protected]
9 Nguyễn Thanh Huyền 26/04/1975 Đại học Giáo viên  [email protected]
10 Nguyễn Thị Thu Hương 09/09/1984 Thạc sĩ Giáo viên  [email protected]
11 Nguyễn Thị Thắm 06/07/1968 Thạc sĩ Giáo viên  [email protected]
12 Nguyễn Thị Thu Trang 25/03/1980 Đại học Giáo viên  [email protected]
13 Đinh Thị Ngọc Vân 03/09/1976 Thạc sĩ Giáo viên  [email protected]
14 Nguyễn Công Vĩnh 11/02/1962 Đại học Giáo viên - Nghỉ hưu  [email protected]