Danh sách giáo viên tổ Sinh học - Công nghệ

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ SINH HỌC - CÔNG NGHỆ
STT Họ và Tên Ngày sinh Trình độ Chức vụ Email
1 Đặng Trần Phú 15/10/1963 Đại học Tổ trưởng  dangtranphu1962@gmail.com
2 Lê Huy Chiến 08/05/1979 Thạc sĩ Tổ phó  nguyentraihd84@gmail.com
3 Nguyễn Thị Ngà 16/02/1974 Sau Đại học Tổ phó  nganguyentraihd@gmail.com
4 Phạm Thị Hạc 15/01/1984 Thạc sĩ Giáo viên  phamhac84@gmail.com
5 Trần Thị Huệ 13/02/1983 Thạc sĩ Giáo viên  tranthihuevs@gmail.com
6 Lê Thị Thu Huyền 07/02/1982 Thạc sĩ Giáo viên  huyenthptnguyentrai@gmail.com
7 Phạm Thị Huyền Nhung 04/08/1987 Thạc sĩ Giáo viên  phamhuyenhung@gmail.com
8 Nguyễn Thị Phương 10/04/1987 Đại học Giáo viên  HnL0916888404@gmail.com
9 Phạm Thị Thủy 07/11/1984 Thạc sĩ Giáo viên  phamthithuy.nthd@gmail.com
10 Phạm Thị Thu Trang 30/05/1987 Thạc sĩ Giáo viên  kakakaka2804@gmail.com