Danh sách giáo viên tổ Lịch sử - Giáo dục công dân

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ LỊCH SỬ - GDCD
STT Họ và Tên Ngày sinh Trình độ Chức vụ Email
1 Nguyễn Thị Nga 07/12/1980 Thạc sĩ Tổ trưởng   thuynga712@gmail.com
2 Đặng Thu Hà 06/10/1981 Thạc sĩ Tổ phó  hadangnguyentrai@gmail.com
3 Nguyễn Thị Loan 01/02/1979 Sau Đại học Tổ phó  nguyenloanhd01021979@gmail.com
4 Phùng Thị Hà 10/02/1988 Thạc sĩ Giáo viên  phunghant@gmail.com
5 Trần Lan Phương 27/12/1987 Thạc sĩ Giáo viên  phuonghistory13@gmail.com
6 Nguyễn Thu Quyên 26/09/1983 Tiến sĩ Giáo viên  hoanquyenanh@gmail.com
7 Phạm Thanh Tâm 27/03/1982 Sau Đại học Giáo viên  tamtientombong@gmail.com
8 Bùi Thị Kim Thu 02/05/1984 Thạc sĩ Giáo viên  thuxinhnt@gmail.com
9 Lê Thị Thanh Thủy 26/02/1979 Đại học Giáo viên  sonthuynthd@gmail.com
10 Lê Thị Lan Vân 18/07/1990 Thạc sĩ Giáo viên  lelanvan90@gmail.com