Danh sách giáo viên tổ Ngoại Ngữ

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ
STT Họ và Tên Ngày sinh Trình độ Chức vụ Email
1 Nguyễn Thanh Lương 23/12/1977 Đại học Tổ trưởng  nguyenthanhluong2001@yahoo.com
2 Nguyễn Thị Hè 04/11/1984 Đại học Tổ phó  duyhehieu@gmail.com
3 Nguyễn Thị Hồng Mỵ 17/08/1975 Đại học Tổ phó  nguyen.mianh@yahoo.com.vn
4 Hoàng Thị Vân 10/04/1972 Sau Đại học Tổ phó  hoangvanphapnt@gmail.com
5 Nguyễn Thị Phương Anh 16/05/1996 Đại học Giáo viên  nguyenphuonganhnthd@gmail.com
6 Phạm Phương Chi 17/02/1992 Đại học Giáo viên  phuongchint2014@gmail.com
7 Nguyễn Thị Ngân Giang 27/06/1966 Đại học Giáo viên - Nghỉ hưu 01/11/2021  binh_giang07@yahoo.com.vn
8 Nguyễn Thu Hằng 17/11/1986 Thạc sĩ Giáo viên  hangnt1711@gmail.com
9 Ngô Mạnh Hùng 17/05/1965 Đại học Giáo viên  ngohungnthd63@gmail.com
10 Nguyễn Thị Bích Liên 05/07/1984 Thạc sĩ Giáo viên  lienbichnguyen84@gmail.com
11 Đặng Thị Phương Mai 01/07/1987 Thạc sĩ Giáo viên  minhphongminhngoc@gmail.com
12 Nguyễn Thị Hồng Nhung 17/09/1997 Đại học Giáo viên  nguyenthihongnhung1709@gmail.com
13 Phạm Vũ Hương Thảo 13/02/1997 Đại học Giáo viên  phamvuhuongthao19@gmail.com
14 Đinh Thị Hồng Thắm 15/11/1987 Tiến sĩ Giáo viên  dinhthihongtham2004@gmail.com
15 Phạm Thị Diệu Thu 05/10/1983 Thạc sĩ Giáo viên  phamdieuthunthd@gmail.com
16 Nguyễn Thị Thu Trang 21/09/1986 Thạc sĩ Giáo viên  thutrangcfl@gmail.com
17 Nguyễn Thị Bích Vân 12/05/1978 Đại học Giáo viên  nguyenbichvannthd@gmail.com
18 Dương Thị Thuỳ Dung 11/12/1995 Thạc sĩ Giáo viên duongdzung1012@gmail.com
19 Nguyễn Thuỵ Trà My 09/03/1999 Đại học Giáo viên nguyenthuytramy0903@gmail.com
20 Nguyễn Hồng Anh 06/09/2000 Đại học Giáo viên nguyenhonganh692k@gmail.com