Danh sách giáo viên tổ Hóa học

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HÓA HỌC
STT Họ và Tên Ngày sinh Trình độ Chức vụ Email
1 Nguyễn Đình Nhuần 06/11/1961 Sau Đại học

Tổ trưởng - Nghỉ hưu 

từ 1/6/2022

 [email protected]
2 Đoàn Thị Hưng 15/09/1982 Thạc sĩ Tổ phó [email protected]
3 Phạm Công Quảng 28/04/1981 Thạc sĩ Tổ trưởng  [email protected]
4 Trịnh Thị Chúc 04/02/1972 Đại học Giáo viên  [email protected]
5 Trần Hồng Hạnh 26/08/1991 Thạc sĩ Giáo viên  [email protected]
6 Nguyễn Thị Huyền 18/10/1976 Đại học Giáo viên  [email protected]
7 Nguyễn Thị Mai Phương 11/08/1983 Thạc sĩ Giáo viên  [email protected]
8 Phạm Thị Mai Phương 12/05/1984 Thạc sĩ Giáo viên  [email protected]
9 Phạm Thị Thanh Xuân 03/03/1975 Thạc sĩ Giáo viên  [email protected]
10 Lương Hải Anh 12/08/2000 Đại học Giáo viên [email protected]
11 Bùi Hữu Hải 10/01/1982 Thạc sĩ Phó Hiệu Trưởng [email protected]