Danh sách giáo viên tổ Hóa học

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HÓA HỌC
STT Họ và Tên Ngày sinh Trình độ Chức vụ Email
1 Nguyễn Đình Nhuần 06/11/1961 Sau Đại học

Tổ trưởng - Nghỉ hưu 

từ 1/6/2022

 nguyendinhnhuannt@gmail.com
2 Đoàn Thị Hưng 15/09/1982 Thạc sĩ Tổ phó doanthihungnt@gmail.com
3 Phạm Công Quảng 28/04/1981 Thạc sĩ Tổ trưởng  quangthnt@gmail.com
4 Trịnh Thị Chúc 04/02/1972 Đại học Giáo viên  trinhthichucnthd@gmail.com
5 Trần Hồng Hạnh 26/08/1991 Thạc sĩ Giáo viên  3h.hanh268@gmail.com
6 Nguyễn Thị Huyền 18/10/1976 Đại học Giáo viên  phamkhanhkthd@gmail.com
7 Nguyễn Thị Mai Phương 11/08/1983 Thạc sĩ Giáo viên  phuongntmai83@gmail.com
8 Phạm Thị Mai Phương 12/05/1984 Thạc sĩ Giáo viên  ngocphucc@yahoo.com
9 Phạm Thị Thanh Xuân 03/03/1975 Thạc sĩ Giáo viên  xuanhd1975@gmail.com
10 Lương Hải Anh 12/08/2000 Đại học Giáo viên luonghaianh1208@gmail.com
11 Bùi Hữu Hải 10/01/1982 Thạc sĩ Phó Hiệu Trưởng buihaint@gmail.com