KẾ HOẠCH

Tổ chức tuyển dụng giáo viên

Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi năm 2023

 

 
 

 

 

 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức ngày 25/11/2019; Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; Nghị định số115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế về tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Căn cứ Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông; Căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/02/2023 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; Công văn số 4171/BGDĐT-GDTrH ngày 26/8/2022 cảu Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn nội dung dạy học các môn chuyên cấp trung học phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Ban hành Quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; hội, quỹ cấp tỉnh và người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp thuộc UBND Tỉnh quản lý; 

Căn cứ Kế hoạch số 2322/KH-UBND ngày 30/06/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023;

Căn cứ Công văn số 854/SNV-CCVC ngày 8/8/2023 của Sở Nội vụ Hải Dương phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023;

Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên năm 2023 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a. Tuyển dụng số biên chế còn thiếu, việc tuyển dụng nhằm tuyển chọn những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ sung, tạo nguồn nhân lực dạy bộ môn chuyên cho Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi;

b. Tuyển chọn theo vị trí việc làm đối với giáo viên giảng dạy theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu

a. Phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao của Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, bảo đảm chất lượng, đủ điều kiện và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm của giáo viên cần tuyển dụng;

b. Việc tuyển dụng giáo viên năm 2023 phải thực hiện công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

 

II. NỘI DUNG

1. Phương thức tuyển dụng

          Việc tuyển dụng giáo viên được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển  theo vị trí việc làm cần tuyển dụng của Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, cụ thể: Xét tuyển giáo viên theo Kế hoạch số 2322/KH-UBND ngày 30/06/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023.

2. Chỉ tiêu và cơ cấu tuyển dụng

2.1. Số lượng người làm việc Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

- Biên chế giao năm 2023: 116 người;

- Biên chế hiện có (tính đến 01/08/2023): 112 người;

2.2. Chỉ tiêu và cơ cấu tuyển dụng

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 02 giáo viên dạy chuyên, cụ thể như sau:

- Giáo viên trung học phổ thông Hạng III dạy môn Toán chuyên: 01 chỉ tiêu;

- Giáo viên trung học phổ thông Hạng III dạy môn Hóa học chuyên: 01 chỉ tiêu.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng

a. Điều kiện tiêu chuẩn chung

Người đăng ký tuyển dụng phải có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện đăng ký dự thi tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.

b. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

- Tốt nghiệp đại học sư phạm hệ chính quy loại Khá trở lên, có chuyên ngành đào tạo giáo viên phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Trường hợp người đăng kí dự tuyển không tốt nghiệp Đại học sư phạm thì phải có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại Khá trở lên với các chuyên ngành liên quan đến chuyên ngành cần tuyển; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo nội dung công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ GD&ĐT về một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

4. Tổ chức tuyển dụng

Xét tuyển giáo viên theo Kế hoạch số 2322/KH-UBND ngày 30/06/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023.

*Vòng 1: Kiểm tra Phiếu đăng kí dự tuyển

Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển tiến hành kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển; tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn được dự vòng 2 để báo cáo Hội đồng tuyển dụng giáo viên. Thời gian thực hiện xong trước 15/9/2023. Hội đồng tuyển dụng viên chức họp thống nhất danh sách những người đủ điều kiện tham dự vòng 2.

* Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a. Nội dung thi:

- Thi thực hành: Dạy 01 tiết bất kỳ cho lớp chuyên khối 11 theo chương trình chuyên sâu môn Toán, Hóa học lớp 11 trường THPT chuyên. Người dự tuyển môn Toán dạy tại lớp 11 Toán, người dự tuyển môn Hóa học dạy tại lớp 11 Hóa.

b. Thời gian thi: 45 phút.

c. Thang điểm: 100 điểm.

d. Xác định người trúng tuyển:

 Thực hiện theo Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

5. Thẩm quyền tuyển dụng

Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (theo đúng hướng dẫn trong Kế hoạch số 2322/KH-UBND ngày 30/06/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023).

6. Quy trình, thời gian tổ chức tuyển dụng

6.1. Thông báo tuyển dụng

Thông báo trên Báo Hải Dương; thời gian thông báo từ ngày 10/8/2023.

6.2. Phiếu đăng ký dự tuyển

a. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

b. Địa  điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi  (địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Tân Bình – TP Hải Dương, ĐT liên hệ: 02203897200) hoặc gửi theo đường bưu chính.

c. Thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 10/8/2023 đến hết ngày 08/09/2023;

d. Thành lập Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển để tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo đúng quy định  (ngày 10/8/2023).

6.3. Thành lập Ban giám sát

a. Hiệu trưởng quyết định thành lập Ban Giám sát kỳ tuyển dụng giáo viên. Ban Giám sát có 05 người; Trưởng ban là đại diện Lãnh đạo nhà trường, các thành viên là đại diện Công đoàn, Thanh tra, Tổ trưởng hoặc Tổ phó các tổ chuyên môn, Văn phòng…

b. Thời gian thành lập Ban Giám sát: Thực hiện xong trước ngày 10/8/2023.

6.4. Thành lập Hội đồng tuyển dụng

a. Hiệu trưởng quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng:

Thành phần Hội đồng tuyển dụng có 07 thành viên, bao gồm:

+ Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng  nhà trường;

+ Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Hiệu trưởng;

+ Một ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là Thư ký Hội đồng trường;

+ Các ủy viên khác là viên chức có chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến vị trí  việc làm cần tuyển dụng.

- Về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng, các thành viên Hội đồng và các Ban giúp việc của Hội đồng tuyển dụng thực hiện theo Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số: 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ;

b. Thời gian thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức: ngày 10/09/2023.

6.5. Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn, Hội đồng tuyển dụng viên chức thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển để tiến hành kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh trong Phiếu đăng ký dự tuyển (ngày 9/9/2023).

7. Tổ chức xét tuyển

          7.1. Vòng 1: Kiểm tra Phiếu đăng kí dự tuyển

 Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển tiến hành kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn của người dự xét tuyển; tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn được dự vòng 2 để báo cáo Hội đồng tuyển dụng viên chức.

7.2. Vòng 2: Thi  thực hành

a. Công tác chuẩn bị

- Hội đồng tuyển dụng viên chức họp thống nhất danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển tham dự vòng 2.

- Hội đồng tuyển dụng gửi thông báo cho thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2, thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm làm thủ tục thi thực hành (vòng 2). Thời gian gửi thông báo xong trước 20/9/2023.

- Hội đồng tuyển dụng niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng thi. Thời gian vào ngày 6/10/2023.

- Khai mạc kỳ thi: Thực hiện theo Điều 14 của Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế về tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

b. Thời gian thi thực hành

Tổ chức thi thực hành từ ngày 10/10/2023 đến ngày 29/10/2023 và thông báo cho thí sinh kết quả thi trong ngày 30/10/2023.

7.3. Quyết định công nhận kết quả xét tuyển

          Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng báo cáo Hiệu trưởng quyết định công nhận kết quả xét tuyển. Hiệu trưởng phê duyệt kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển tới người dự tuyển trước 10/11/2023.

7.4. Nhận hồ sơ của người trúng tuyển

Người trúng tuyển nộp hồ sơ trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày thông báo công nhận kết quả trúng .

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ và kiểm tra hồ sơ của người trúng tuyển, Hiệu trưởng ra Quyết định tuyển dụng viên chức; thực hiện ký hợp đồng làm việc đối với người được tuyển dụng theo quy định.

 

III.  KINH PHÍ THỰCHIỆN

1. Nguồn kinh phí

Từ nguồn lệ phí do người đăng ký thi tuyển nộp theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và ngân sách nhà nước đảm bảo.

 

2. Chế độ chi: Thực hiện theo chế độ tài chính quy định hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức tuyển dụng giáo viên năm 2023 của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. Yêu cầu các bộ phận liên quan  nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

  • Sở GD&ĐT Hải Dương;
  • Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trịnh Ngọc Tùng