Danh sách giáo viên tổ Tin học

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TIN HỌC
STT Họ và Tên Ngày sinh Trình độ Chức vụ Email
1 Lê Thanh Bình 26/05/1968 Thạc sĩ Tổ trưởng  [email protected]
2 Phan Thị Huệ 07/12/1978 Thạc sĩ Tổ phó  [email protected]
3 Nguyễn Hương Giang 25/12/1983 Thạc sĩ Giáo viên  [email protected]
4 Quách Thị Thu Hằng 09/07/1984 Thạc sĩ Giáo viên  [email protected]
5 Nguyễn Thị Ánh Hồng 29/12/1977 Thạc sĩ Giáo viên  [email protected]
6 Nguyễn Vũ Chi Loan 13/12/1983 Thạc sĩ Giáo viên  [email protected]
7 Nguyễn Thị Hoàng Yến 05/09/1988 Thạc sĩ Giáo viên  [email protected]