Danh sách giáo viên tổ Tin học

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TIN HỌC
STT Họ và Tên Ngày sinh Trình độ Chức vụ Email
1 Lê Thanh Bình 26/05/1968 Thạc sĩ Tổ trưởng  binhlt68@gmail.com
2 Phan Thị Huệ 07/12/1978 Thạc sĩ Tổ phó  Minhhuehn2004@gmail.com
3 Nguyễn Hương Giang 25/12/1983 Thạc sĩ Giáo viên  giangthptnguyentrai@gmail.com
4 Quách Thị Thu Hằng 09/07/1984 Thạc sĩ Giáo viên  quachthuhang84@gmail.com
5 Nguyễn Thị Ánh Hồng 29/12/1977 Thạc sĩ Giáo viên  anhhongnthd@gmail.com
6 Nguyễn Vũ Chi Loan 13/12/1983 Thạc sĩ Giáo viên  loannvcnthd@gmail.com
7 Nguyễn Thị Hoàng Yến 05/09/1988 Thạc sĩ Giáo viên  canary1610@gmail.com