Kế hoạch thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 11

 (theo công văn số 207/SGDĐT-GDTr.H ngày 28/2/2023 về hướng dẫn triển khai việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 năm học 2023-2024)

- Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; công văn số 447/BGDĐT-GDTrH ngày 9/2/2023 của Bộ GDĐT về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa chuẩn bị cho năm học 2023-2024;

- Căn cứ vào Quyết định 761/QĐ-UBND ngày 9/3/2021 của Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương về quy định những tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở GD phổ thông tỉnh Hải Dương; Kế hoạch số 780/KH-UBND ngày 9/3/2021 của UBND Tỉnh về lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông Hải Dương; Kế hoạch số 53/KH-SGDĐT ngày 16/1/2023 về lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 chuẩn bị cho năm học 2023-2024;

- Căn cứ công văn số 207/SGDĐT-GDTrH ngày 28/02/2023 của Sở GDĐT Hải Dương hướng dẫn triển khai việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 năm học 2023-2024;

- Căn cứ vào nhiệm vụ, mục tiêu và điều kiện thực tiễn của nhà trường, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi xây dựng kế hoạch thực hiện việc lựa chọn sách giáo  khoa lớp 11 năm học 2023-2024 như sau:

1. Các nội dung thực hiện

- Tuyên truyền, phổ biến đến các cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ HS các văn bản quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa cho các cơ sở GDPT của Bộ GDĐT, của UBND Tỉnh Hải Dương và của Sở GDĐT Hải Dương. Trên cơ sở đó, giúp CB, GV, nhân viên và CMHS nhận thức rõ tầm quan trọng của việc lựa chọn sách giáo khoa cho lớp 11 năm học 2023-2024 và cho 12 năm học 2024-2025. Nội dung các văn bản cần tuyên truyền, quán triệt: Thông tư số 25, Quyết định số 761, Kế hoạch số 780, các quyết định của Bộ GDĐT phê duyệt SGK lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông và các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT

- Đánh giá công tác lựa chọn và sử dụng SGK và chuyên đề học tập lớp 10 năm học 2022-2023.

- Tổ chức cho CB, GV tham gia hội thảo nghiên cứu về các bộ sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết nối Tri thức và Cuộc sống; nhà xuất bản Cánh Diều và các bộ sách Tiếng Anh theo công văn của Sở GDĐT (xem lại video theo đường link dưới đây):

STT

Môn/Hoạt động giáo dục

Link bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Link bộ sách Cánh diều

1

Toán

https://youtu.be/kRI_cF8tV2Y

https://hoc10.vn

2

Ngữ văn

https://youtu.be/D_vXzNGIBN4

https://hoc10.vn

3

Vật lý

https://youtu.be/Ry-9yaAc55o

https://hoc10.vn

4

Hóa học

https://youtu.be/UB_91cF4ySY

https://hoc10.vn

5

Sinh học

https://youtu.be/xdQ8HEIKdBo

https://hoc10.vn

6

Lịch sử

https://youtu.be/B7c0iCnMBns

https://hoc10.vn

7

Địa lý

 

https://hoc10.vn

8

Giáo dục KT-PL

https://youtu.be/9pcY3DQGrks

https://hoc10.vn

9

Công nghệ

https://youtu.be/OI6LKbe5Agg

https://hoc10.vn

10

Giáo dục thể chất

 

https://hoc10.vn

11

Tin học 11

https://youtu.be/fiwXPW8Ai6U

https://hoc10.vn

12

Mỹ thuật

 

https://hoc10.vn

13

Âm nhạc

 

https://hoc10.vn

14

Hoạt đông TNHN 11

https://youtu.be/URFYyUqlIG0

https://hoc10.vn

- Tổ chuyên môn họp thảo luận, đánh giá từng bộ sách giáo khoa để bỏ phiếu kín, lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với những tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa theo hướng dẫn => công bố bộ SGK được lựa chọn. Nếu trong tổ/nhóm chuyên môn có ý kiến về sự thay đổi bộ sách giáo khoa và chuyên đề so với bộ hiện đang dùng phải có biên bản đánh giá phân tích cụ thể về nội dung,  nguyên nhân, lí do đề xuất thay đổi. Tổ trưởng chuyên môn phải chịu trách nhiệm trước Ban chuyên môn về chất lượng dạy học khi đề xuất thay đổi.

- Ban Chuyên môn mở rộng của nhà trường (gồm Ban CM và đại diện CMHS) họp thảo luận, đánh giá, lựa chọn SGK; báo cáo kết quả đề xuất lựa chọn SGK; thông báo danh mục SGK sử dụng trong cơ sở giáo dục…

- Nộp báo cáo

2. Tiến trình thực hiện

Thời gian

Nội dung công việc

Người

 thực hiện

Ghi chú

13/2 đến 23/2

Tìm hiểu và nghiên cứu các bộ sách giáo khoa theo chuyên môn được phân công theo đường link trong hướng dẫn

100 % cán bộ, giáo viên trong các tổ CM

Đã triển khai trước khi lập KH

28/2

Tổ chức cho CB, GV tham gia hội thảo nghiên cứu về các bộ sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết nôi TT và CS; nhà xuất bản Cánh Diều và các bộ sách Tiếng Anh theo công văn của Sở GDĐT.

100% cán bộ, giáo viên học theo chuyên môn được phân công

Đã triển khai trước khi lập KH

 

13/3

Đánh giá công tác lựa chọn và sử dụng SGK và chuyên đề học tập lớp 10 năm học 2022-2023.

Ban chuyên môn nhà trường

 

13/3

Tổ chuyên môn họp thảo luận, đánh giá từng bộ sách giáo khoa để bỏ phiếu kín, lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với những tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa theo hướng dẫn

100% thành viên trong các tổ CM

 

 

20/3

- Ban Chuyên môn mở rộng của nhà trường (gồm Ban CM và đại diện CMHS) họp thảo luận, đánh giá, lựa chọn SGK; báo cáo kết quả đề xuất lựa chọn SGK; thông báo danh mục SGK sử dụng trong cơ sở giáo dục

Ban chuyên môn và Đại diện CMHS

 

Từ 28/2  đến 5/2023

Công khai các văn bản của Bộ GDĐT, UBND Tỉnh và Sở GDĐT về việc lựa chọn SGK, danh sách bộ SGK được lựa chọn trên website của trường

Ban Truyền thông

 

3. Phân công nhiệm vụ

3.1. Về phía lãnh đạo nhà trường:

- Phân công 1 đ/c Phó Hiệu trưởng (đ/c Nguyễn Thị Hồng Thanh) phụ trách việc chỉ đạo thực hiện lựa chọn sách giáo khoa đúng hướng dẫn.

- Đ/c Phó Hiệu trưởng phụ trách tổng hợp biên bản họp tổ/nhóm chuyên môn trong việc lựa chọn sách giáo khoa, chủ trì hội nghị Ban Chuyên môn mở rộng hoàn tất danh mục lựa chọn sách giáo khoa và báo cảo  Sở GDĐT Hải Dương.

- Các tổ trưởng/nhóm trưởng tổ chức hội thảo lựa chọn sách giáo khoa đúng thời gian, đúng quy trình và chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn trong việc lựa chọn sách giáo khoa; gửi biên bản thảo luận cho đ/c Phó Hiệu trưởng phụ trách.

 3.2. Về phía giáo viên, nhân viên:

- Bộ phận Văn phòng (trực tiếp là cán bộ thư viện) chịu trách nhiệm kịp thời gửi sách giáo khoa (bản mẫu) đến các giáo viên cốt cán của từng bộ môn

- 100% cán bộ, giáo viên phải nghiên cứu sách giáo khoa theo chương trình GDPT 2018 theo đúng chuyên môn và nhiệm vụ được phân công, có thể tham khảo ý kiến của HS lớp mình dạy.

- Các giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm tuyên truyền, giới thiệu sách giáo khoa theo chương trình GDPT 2018 đến cha mẹ HS và nghe ý kiến phản hồi từ phía cha mẹ HS, phản ánh ý kiến phản hồi trong cuộc hội thảo cấp tổ/nhóm chuyên môn.

- Phụ trách website đưa các văn bản quy định về lựa chọn sách giáo khoa của ngành, của UBND Tỉnh và danh mục SGK được lựa chọn lên trang của nhà trường để  mở rộng công tác tuyên truyền, quán triệt.

http://chuyennguyentrai.edu.vn/uploads/TIN TUC_ GIAO DUC/2023 thay sách/kh-thuc-hien-lua-chon-sgk-lop-11.doc