THỐNG KÊ GIÁO VIÊN CÓ HỌC SINH ĐẠT GIẢI HSG QUỐC GIA
TỪ NĂM 1998 ĐẾN NĂM 2022
NĂM 1998
ĐỘI TUYỂN GV PHỤ TRÁCH SỐ GIẢI GHI CHÚ
NHẤT NHÌ BA KK CỘNG
Văn Nguyễn Thị Hoàng Hải   3 3 1 7  
Sử Phan Kế Tấn   4 1   5  
Địa Nguyễn Hoàng Đạo     3 1 4  
Toán Phí Văn Dương 1 2 4   7  
  Phan Tuấn Cộng     1   1  
Tin Đào Minh Tân   1 5 3 9  
Đoàn Công Thạo   3 4 1 8  
Hoá Nguyễn Kim Hoa   1 2 1 4  
Sinh Đỗ Mạnh Hưng 1 1 6   8  
Nga Nguyễn Thị Thanh Hải     1   1  
Anh Ngô Mạnh Hùng     2 2 4  
Pháp Nguyễn Mạnh Cường     1 1 2  
Cộng   2 15 33 10 60  
NĂM 1999
ĐỘI TUYỂN GV PHỤ TRÁCH SỐ GIẢI GHI CHÚ
NHẤT NHÌ BA KK CỘNG
Văn Bùi Đình Nhiễu     4 3 7  
Sử Phan Kế Tấn   1     3  
  Nguyễn Thị Thế Bình   1   1    
Địa Nguyễn Thị Nga 1 3 1 1 6  
Toán Phan Tuấn Cộng     6   8  
  Tô Xuân Hải   1 1      
Tin Đào Minh Tân   1 3 1 5  
Đoàn Công Thạo   1 2 2 5  
Hoá Nguyễn Thị Nhị   3 2 2 8  
  Nguyễn Bích Hà   1        
Sinh Đỗ Mạnh Hưng 1 4     5  
Nga Nguyễn Thị Thanh Hải     4 1 5  
Anh Nguyễn Thị Hồng Mỵ   1 3 2 6  
Pháp Nguyễn Mạnh Cường     3 1 4  
               
Cộng   2 17 29 14 62  
NĂM 2000
ĐỘI TUYỂN GV PHỤ TRÁCH SỐ GIẢI GHI CHÚ
NHẤT NHÌ BA KK CỘNG
Văn Phạm Diễm Loan     2 2 4  
Sử Nguyễn Thị Thế Bình       1 1  
Địa Nguyễn Hoàng Đạo     1   4  
  Nguyễn Thị Nga 1   1 1    
Toán Tô Xuân Hải 1 3 2   8 &1HCđồngCATBD
  Phí Văn Dương   2        
Tin Đào Minh Tân   5 2 1 8  
Phạm Văn Tố       2 4  
  Nghiêm Vinh Quang       2    
Hoá Nguyễn Bích Hà   4 3   8  
  Nguyễn Thị Nhị     1      
Sinh Đặng Trần Phú     3 3 6  
Nga Nguyễn Thị Thanh Hải     3 1 4  
Anh Vương Bích Hạnh     4 2 8  
  Ngô Mạnh Hùng     2      
Pháp Nguyễn Mạnh Cường   1 2 3 6  
               
Cộng   2 15 26 18 61 1
NĂM 2001
ĐỘI TUYỂN GV PHỤ TRÁCH SỐ GIẢI GHI CHÚ
NHẤT NHÌ BA KK CỘNG
Văn Bùi Đình Nhiễu     6 2 8  
Sử Phan Kế Tấn   3 4   8  
  Nguyễn Thị Hồng Thanh     1      
Địa Nguyễn Thị Nga   3 4 1 8  
Toán Phí Văn Dương     5 1 6 1 HCđồngCATBD
Tin Đào Minh Tân   1 4   8  
  Lê Thanh Bình 1 1   1    
Nghiêm Vinh Quang     1 2 5  
  Đoàn Công Thạo     1 1    
Hóa Nguyễn Thị Nhị   3 3   8 Em Nguyễn Văn Khiêm
1 HCB QT 
Nguyễn Đình Nhuần   1      
Sinh Đỗ Mạnh Hưng     5 3 8  
Nga Nguyễn Thị Thanh Hải   1 1   2  
Anh Vương Bích Hạnh   2 5 1 8  
Pháp Nguyễn Mạnh Cường     2 2 4  
               
Cộng   2 15 42 14 73 2
NĂM 2002
ĐỘI TUYỂN GV PHỤ TRÁCH SỐ GIẢI GHI CHÚ
NHẤT NHÌ BA KK CỘNG
Văn Nguyễn Thanh Huyền     3 3 6  
  Nguyễn Thị Hoàng Hải     1   1  
Sử Phan Kế Tấn   1 2   3  
  Nguyễn Thị Loan     1   1  
Địa Nguyễn Hoàng Đạo 2 1 2   5  
  Nguyễn Thị Nga   3     3  
Toán Phan Tuấn Cộng   1 3 1 5  
  Tô Xuân Hải     2   2  
Tin Lê Thanh Bình     2   2  
Đoàn Công Thạo   3 3 1 7 Nghiêm Viết Nam
1 HCĐ QT
Phạm Văn Tố     1   1  
Hóa Nguyễn Đình Nhuần   3 2 1 6 Bùi Hữu Tài
Bằng khen dự thi QT
Sinh Đỗ Mạnh Hưng   1 2 1 4  
Nga Nguyễn Thị Thanh Hải   2 1 3 6  
Anh Vương Bích Hạnh     4 4 8  
Pháp Nguyễn Mạnh Cường       2 2  
               
Céng 2 15 29 16 62 2
NĂM 2003
ĐỘI TUYỂN GV PHỤ TRÁCH SỐ GIẢI GHI CHÚ
NHẤT NHÌ BA KK CỘNG
Toán Tô Xuân Hải     4 1 5  
  Phí Văn Dương     1   1  
Tin  Đào Minh Tân   2 1 1 4  
Phạm Văn Tố   2 2   4 Em Hoàng Trung Trí
HCĐ Châu á TBD
 HCĐ Ôlimpic Quốc tế
  Nghiêm Vinh Quang       1 1  
Hoá Nguyễn Thị Nhị   5 2 1 8 Em Lê Thanh Tùng
HCĐ Ôlimpic Quốc tế
Sinh Đỗ Mạnh Hưng     1 2 3  
Văn Nguyễn Thị Hoàng Hải     3 2 5  
Sử Phan Kế Tấn 1   1   2  
  Nguyễn Thị Hồng Thanh     1   1  
Địa Nguyễn Thị Nga 1 1 4   6  
  Phan Trung Kiên     2   2  
Anh Vương Bích Hạnh   1 4 1 6  
  Nguyễn Thị Kim Dung       1 1  
Nga Vũ Thị Hồng Hương   2     2  
Pháp Nguyễn Mạnh Cường     1 1 2  
  Hoàng Thị Vân   1     1  
               
Céng 2 14 27 11 54 3
NĂM 2004
ĐỘI TUYỂN GV PHỤ TRÁCH SỐ GIẢI GHI CHÚ
NHẤT NHÌ BA KK CỘNG
Toán Phí Văn Dương     2 3 5  
  Phan Tuấn Cộng +Mạc Đăng Nghị   1 1   2  
Tin  Đào Minh Tân   1   1 2  
  Lê Thanh Bình     2 1 3  
Nghiêm Vinh Quang   1 2   3 1 KK Châu á
Hoá Nguyễn Bích Hà   3 2 1 6  
  Nguyễn Thị Nhị   1     1  
Sinh Đặng Trần Phú     1 2 3  
  Nguyễn Thị Kim Giang     1   1  
Văn Bùi Đình Nhiễu 1 1 5 1 8  
Sử Nguyễn Thị Hồng Thanh     3 2 5  
  Phan Kế Tấn       1 1  
Địa Phan Trung Kiên   1 4 2 7  
Anh Vương Bích Hạnh     1 1 2  
  Nguyễn Thị Hồng Mỵ     1   1  
Nga Nguyễn Thị Thanh Hải       4 4  
  Vũ Thị Hồng Hương       1 1  
Pháp Hoàng Thị Vân       3 3  
Cộng   1 9 25 23 58 1
NĂM 2005
ĐỘI TUYỂN GV PHỤ TRÁCH SỐ GIẢI GHI CHÚ
NHẤT NHÌ BA KK CỘNG
Toán Phan Tuấn Cộng+Nguyễn Dũng   3 3   6  
  Tô Xuân Hải +Mạc Đăng Nghị   2     2  
Tin  Lê Thanh Bình       1 1  
Vật lý Nghiêm Vinh Quang   1 1 1 3  
  Phạm Văn Tố   1     1  
Hóa Nguyễn Thị Nhị 5 2 1   8 1HC Vàng Quốc tế
Sinh Nguyễn Thị Kim Giang   1 2 4 7  
Văn Nguyễn Thanh Huyền   2 3 1 6  
Sử Phan Kế Tấn     3 1 4  
  Nguyễn Thị Loan       2 2  
Địa Nguyễn Hoàng Đạo     1 2 3  
Anh Nguyễn Thị Hồng Mỵ   1 2 2 5  
Nga Vũ Thị Hồng Hương     1 1 2  
  Nguyễn Thị Thanh Hải       1 1  
Pháp Nguyễn Mạnh Cường       2 2  
               
               
Cộng   5 13 17 18 53 1
NĂM 2006
ĐỘI TUYỂN GV PHỤ TRÁCH SỐ GIẢI GHI CHÚ
NHẤT NHÌ BA KK CỘNG
Toán Tô Xuân Hải +Mạc Đăng Nghị   2 5   7 1Huy chương Vàng Toán
Quốc tế
  Phí Văn Dương + Nguyễn Thị Hường     1   1  
Tin  Đào Minh Tân   1 2 2 5  
Vật lý Phạm Văn Tố +Bùi Đức Sơn     2 4 6  
Hóa Nguyễn Đình Nhuần + Phạm Công Quảng 2 1 2 1 6  
  Nguyễn Thị Nhị + Phạm Thị Thanh Xuân   2     2  
Sinh Đỗ Mạnh Hưng     3 2 5  
  Đặng Trần Phú   1 1   2  
Văn Bùi Đình Nhiễu   1 1 5 7  
Sử Nguyễn Thị Loan   1 3 1 5  
  Nguyễn Thị Hồng Thanh     1 1 2  
Địa Nguyễn Thị Nga   1 4 1 6  
  Phan Trung Kiên 1     1 2  
Anh Vương Bích Hạnh   2 3 1 6  
  Nguyễn Thị Kim Dung     1 1 2  
Nga Nguyễn Thị Thanh Hải       1 1  
  Vũ Thị Hồng Hương       1 1  
Pháp Nguyễn Mạnh Cường   1   1 2  
Pháp Hoàng Thị Vân       2 2  
Cộng   3 13 29 25 70 1
NĂM 2007
ĐỘI TUYỂN GV PHỤ TRÁCH SỐ GIẢI GHI CHÚ
NHẤT NHÌ BA KK CỘNG
Toán Phí Văn Dương + Mạc Đăng Nghị   1   3 4 4 HS vào vòng 2
1 HCV Quốc tế
Tin  Lê Thanh Bình     2 1 3 (1 giải Ba casio cấp QG)
Vật lý Phạm Văn Tố + Phạm Xuân Mai 1 1 3   5 3HS vào vòng 2
  Nghiêm Vinh Quang + Bùi Đức Sơn   1     1 1 HS vào vòng 2
Hóa Phạm Thị Thanh Xuân + Nguyễn Thị Nhị   5 1   6 4 HS vào vòng 2
Sinh Đặng Trần Phú   2 1   3 2 HS vào vòng 2
  Nguyễn Thị Kim Giang     1 1 2  
Văn Nguyễn Thị Hoàng Hải   1 1 3 5  
Sử Nguyễn Thị Loan     1 4 5  
  Phan Kế Tấn   1     1  
Địa Phan Trung Kiên   1 2 3 6  
Anh Vương Bích Hạnh + Nguyễn T.Kim Dung   1 3   4  
  Nguyễn Thị Hồng Mỵ     2   2  
Nga Vũ T.Hồng Hương + Nguyễn T.Thanh Hải 2 2 1   5 5HS vào vòng 2
  Vũ Thị Hồng Hương     1   1  
Pháp Hoàng Thị Vân   3 1   4  
Pháp Nguyễn Mạnh Cường       2 2  
Cộng   3 19 20 17 59 1
NĂM 2008
ĐỘI TUYỂN GV PHỤ TRÁCH SỐ GIẢI GHI CHÚ
NHẤT NHÌ BA KK CỘNG
Toán Mạc Đăng Nghị + Nguyễn Dũng   1   3 4 4 học sinh vào vòng 2
1Huy chương Bạc Quốc tế
(em Đỗ Thị Thu Thảo)
Tin  Lê Thanh Bình     1 2 3  
Vật lý Nghiêm Vinh Quang       3 3  
  Phạm Xuân Mai + Bùi Đức Sơn     1   1 1 học sinh gọi vào vòng 2
Hóa Nguyễn Thị Nhị + Bùi Hữu Hải 2   1 3 6 2 học sinh gọi vào vòng 2
Sinh Nguyễn Thị Kim Giang   1 2   3 1 học sinh gọi vào vòng 2
  Đặng Trần Phú   1 2   3 1 học sinh gọi vào vòng 2
Văn Nguyễn Thanh Huyền + Đinh Thị Ngọc Vân     2 2 4  
Sử Nguyễn Thị Loan 1   3   4  
  Nguyễn T.Hồng Thanh + Nguyễn Thu Quyên     1   1  
Địa Phan Trung Kiên + Nguyễn Thị Thúy Nga   1 2 2 5  
  Nguyễn Thị Nga + Đặng Thị Nghiệp       1 1  
Anh Nguyễn Thị Hồng Mỵ + Nguyễn T.Kim Dung   4 2   6  
Nga Nguyễn Thị Thanh Hải + Vũ Thị Hồng Hương     1 1 2  
Pháp Nguyễn Mạnh Cường     2   2  
  Hoàng Thị Vân     1 2 3  
Cộng   3 8 21 19 51 1
NĂM 2009
ĐỘI TUYỂN GV PHỤ TRÁCH SỐ GIẢI GHI CHÚ
NHẤT NHÌ BA KK CỘNG
Toán Tô Xuân Hải + Nguyễn Thế Sinh   2 3   5 4 học sinh vào vòng 2
1Huy chương Đồng
Olympic Toán Quốc tế
Tin  Lê Thanh Bình   1 2 1 4  
Vật lý Phạm Xuân Mai + Nghiêm Vinh Quang 2 1 2   5 5 học sinh vào vòng 2
1HCB Vật lý châu á,
1 bằng khen Vật lý châu á
1HCB Olympic Lý Quốc tế
  Phạm Văn Tố + Phạm Thị Mây   1     1
Hóa Nguyễn Đình Nhuần + Phạm Công Quảng   1     1  
  Phạm Thị Thanh Xuân + Phạm Thị Mai Phương   2 1 1 4  
Sinh Đặng Trần Phú   1 3   4  
  Đỗ Mạnh Hưng + Phạm Hải Ninh     1 1 2  
Văn Bùi Đình Nhiễu     2 3 5  
Sử Nguyễn Thị Hồng Thanh + Nguyễn Thu Quyên     4   4  
  Đặng Thu Hà + Nguyễn Thị Nga (sử)   1     1  
Địa Phan Trung Kiên + Đặng Thị Nghiệp     2 1 3  
  Phan Trung Kiên + Nguyễn Thị Dạ Hương     2   2  
Anh Vương Bích Hạnh     3 1 4  
  Nguyễn Thị Kim Dung + Nguyễn Thanh Lương     1 1 2  
Nga Nguyễn Thị Thanh Hải + Vũ Thị Hồng Hương   2 1 1 4  
  Vũ Thị Hồng Hương + Nguyễn Thị Hè       1 1  
Pháp Hoàng Thị Vân   4     4  
  Nguyễn Mạnh Cường   1     1  
Cộng   2 17 27 11 57 4
NĂM 2010
ĐỘI TUYỂN GV PHỤ TRÁCH SỐ GIẢI GHI CHÚ
NHẤT NHÌ BA KK CỘNG
Toán Nguyễn Dũng + Nguyễn Thị Hường   1 1 1 4 2 học sinh lớp 12
được vào vòng 2
Mạc Đăng Nghị + Nghiêm Thị Phương Thảo     1  
Phạm Văn Tố + Nghiêm Vinh Quang     4 1 6  
Nghiêm Vinh Quang + Bùi Đức Sơn     1  
Hóa Nguyễn Thị Nhị + Phạm Công Quảng   3 1 1 8 2 học sinh lớp 12
 được vào vòng 2
1 HCĐ Olympic Quốc tế
Nguyễn Thị Nhị + Bùi Hữu Hải     2 1
Sinh Đỗ Mạnh Hưng + Phạm Thị Thu Trang   1 3   8  
Nguyễn Thị Kim Giang + Lê Huy Chiến   1 2 1
Tin Lê Thanh Bình   1 3 1 5  
Văn Nguyễn Thị Hoàng Hải + Nguyễn Thị Thu Trang   1 4   5  
Sử Nguyễn Thị Nga + Đặng Thu Hà   7     8  
Nguyễn Thị Loan 1      
Địa Phan Trung Kiên   4   1 8  
Phan Trung Kiên + Nguyễn Thị Thuý Nga     2 1
T.Anh Vương Bích Hạnh   3 2   7  
Nguyễn Thị Hồng Mỵ + Nguyễn Thị Bích Vân 1   1  
T.Nga Vũ Thị Hồng Hương + Nguyễn Thị Thanh Hải   1   1 3  
Nguyễn Thị Thanh Hải + Nguyễn Thị Hè     1  
T.Pháp Nguyễn Mạnh Cường   2 2 1 7  
Hoàng Thị Vân       2
Cộng 2 25 30 12 69  
NĂM 2011
ĐỘI TUYỂN GV PHỤ TRÁCH SỐ GIẢI GHI CHÚ
NHẤT NHÌ BA KK CỘNG
Toán Mạc Đăng Nghị + Nghiêm Thị Phương Thảo 1 2 2   6 3 học sinh
được gọi vào vòng 2
Tô Xuân Hải + Nguyễn Thế Sinh     1  
Nghiêm Vinh Quang + Bùi Đức Sơn   1 5 1 8  
Phạm Văn Tố + Bùi Đức Sơn       1
Hóa Nguyễn Thị Nhị + Bùi Hữu Hải   2 4   7 1 học sinh
được gọi vào vòng 2
Nguyễn Đình Nhuần + Phạm Thị Mai Phương   1    
Sinh Nguyễn Thị Kim Giang + Lê Huy Chiến   4 3   8 1 học sinh
được gọi vào vòng 2
Đặng Trần Phú        1
Tin Lê Thanh Bình   1 2   5  
      2
Văn Nguyễn Thanh Huyền + Đinh Thị Ngọc Vân   2 4 2 8  
Sử Nguyễn Thị Loan 2 4 1   8  
Nguyễn Thị Hồng Thanh + Nguyễn Thu Quyên     1  
Địa Nguyễn Thị Thuý Nga   2   2 4  
T.Anh Nguyễn Thị Hồng Mỵ + Nguyễn Thị Bích Vân   1 5 1 7  
T.Nga Nguyễn Thị Thanh Hải + Vũ Thị Hồng Hương     2   4  
Vũ Thị Hồng Hương + Nguyễn Thị Hè     1 1
T.Pháp Hoàng Thị Vân     4 2 7  
Nguyễn Mạnh Cường       1
Cộng 3 20 35 14 72  
NĂM 2012
ĐỘI TUYỂN GV PHỤ TRÁCH SỐ GIẢI GHI CHÚ
NHẤT NHÌ BA KK CỘNG
Toán Tô Xuân Hải + Nguyễn Thế Sinh 1 4 1   6 5 học sinh
được gọi vào vòng 2
Phạm Văn Tố + Nghiêm Vinh Quang   1 2 3 6 1 học sinh
được gọi vào vòng 2
Hóa Nguyễn Đình Nhuần + Nguyễn Thị Nhị 2   4 1 7 2 học sinh
được gọi vào vòng 2
Sinh Đặng Trần Phú +Lê Huy Chiến   1 3 3 7  
Tin Lê Thanh Bình   1 1 1 8 1 học sinh
được gọi vào vòng 2
    3 2
Văn Bùi Đình Nhiễu + Lý Thị Thu Hằng   1 1 5 7  
Sử Nguyễn Thị Hồng Thanh + Nguyễn Thu Quyên 3 1 3   8  
Nguyễn Thị Nga + Đặng Thu Hà   1    
Địa Đặng Thị Nghiệp   2 1 1 4  
T.Anh Nguyễn Thanh Lương + Nguyễn Thị Kim Dung     2 2 5  
Vương Bích Hạnh + Phạm Thị Diệu Thu     1    
T.Nga Vũ Thị Hồng Hương + Nguyễn Thị Hè   1   1 3  
Nguyễn Thị Thanh Hải + Vũ Thị Hồng Hương     1  
T.Pháp Nguyễn Mạnh Cường   3   2 6  
Hoàng Thị Vân   1    
Cộng 6 17 23 21 67  
NĂM 2013
ĐỘI TUYỂN GV PHỤ TRÁCH SỐ GIẢI GHI CHÚ
NHẤT NHÌ BA KK CỘNG
Toán Nguyễn Dũng + Ngô Thị Hải   5     8 5 học sinh vào vòng 2
Mạc Đăng Nghị + Nghiêm Thị Phương Thảo   2 1   2 học sinh vào vòng 2
Phạm Văn Tố + Nghiêm Vinh Quang     1 5 6  
Hóa Phạm Công Quảng 1 2 1 3 8 2 học sinh vào vòng 2
Bùi Hữu Hải + Nguyễn Thị Mai Phương     1    
Sinh Lê Huy Chiến + Phạm Thị Thu Trang   3 1 2 8 1 học sinh vào vòng 2
Nguyễn Thị Kim Giang     2    
Tin Lê Thanh Bình     1 1 8  
1 1 3 1 Em Nguyễn Phan Quang Minh đoạt Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á
Văn Nguyễn Thị Hoàng Hải + Nguyễn T.Thu Trang     3 2 5  
Sử Nguyễn Thị Nga + Đặng Thu Hà   4 3   7  
Địa Phan Trung Kiên 1 4   2 7  
T.Anh Vương Bích Hạnh + Nguyễn Thị Thu Trang     2 2 5  
Nguyễn Thị Hồng Mỵ + Nguyễn Thị Bích Vân       1  
T.Nga Nguyễn Thị Thanh Hải + Nguyễn Thị Hè   1     1  
T.Pháp Hoàng Thị Vân   2 1 1 5  
Nguyễn Mạnh Cường     1    
Cộng 3 24 21 20 68  
NĂM 2014
ĐỘI TUYỂN GV PHỤ TRÁCH SỐ GIẢI GHI CHÚ
NHẤT NHÌ BA KK CỘNG
Toán Mạc Đăng Nghị + Nghiêm Thị Phương Thảo 1 2 4 1 10 3 học sinh vào vòng 2
(Thắng, Quý, Tuấn)
Nguyễn Thế Sinh + Tô Xuân Hải   2     2 học sinh vào vòng 2
(Đạt, Đức)
Phạm Văn Tố + Bùi Đức Sơn     1 1 8  
Phạm Thị Mây + Bùi Đức Sơn   1 5   1 học sinh vào vòng 2
(Bắc)
Hóa Bùi Hữu Hải + Nguyễn Đình Nhuần   2 2 4 9 1 học sinh vào vòng 2 (Trực)
Nguyễn Đình Nhuần + Phạm Thị Mai Phương     1    
Sinh Nguyễn Thị Kim Giang     3 5 10  
Đặng Trần Phú + Phạm Thị Thu Trang     1 1  
Tin Lê Thanh Bình 1 1 1 1 8 Em Nguyễn Phan Quang Minh đoạt Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á
Lê Thanh Bình + Phan Thị Huệ     1 3  
Văn Đinh Thị Ngọc Vân + Nguyễn Thanh Huyền 1 1 2 2 8  
Bùi Đình Nhiễu + Lý Thị Thu Hằng     2    
Sử Nguyễn Thị Loan + Phùng Thị Hà     2   4  
Nguyễn Thị Hồng Thanh + Nguyễn Thu Quyên       2  
Địa Nguyễn Thị Thúy Nga + Vũ Thị Tỉnh 1 2 1 3 8  
Đặng Thị Nghiệp       1  
T.Anh Nguyễn Thị Hồng Mỵ + Nguyễn Thị Bích Vân     2 3 6  
Nguyễn Thanh Lương + Nguyễn Thị Thu Trang     1    
T.Nga Nguyễn Thị Hè + Nguyễn Thị Thanh Hải   1 1 1 3 2 học sinh vào vòng 2
(Nhung, Hải Anh)
T.Pháp Nguyễn Mạnh Cường   1   2 3  
Cộng 4 13 30 30 77  
NĂM 2015
ĐỘI TUYỂN GV PHỤ TRÁCH SỐ GIẢI GHI CHÚ
NHẤT NHÌ BA KK CỘNG
Toán Nguyễn Thế Sinh + Tô Xuân Hải   2 1 3 8 2 HS vào vòng 2
Nguyễn Dũng + Ngô Thị Hải       2  
Phạm Thị Mây + Phạm Văn Tố   1 4   8 1 HS vào vòng 2
Phạm Văn Tố + Vũ Thị Mai Phương       3  
Hóa Nguyễn Đình Nhuần + Nguyễn Thị Mai Phương   2 1 4 9 1 HS vào vòng 2
Phạm Công Quảng + Nguyễn Thị Mai Phương       2  
Sinh Đặng Trần Phú + Phạm Thị Thu Trang     2 4 10  
Lê Huy Chiến + Lê Thị Thu Huyền   1 1 2  
Tin Lê Thanh Bình     2   8  
Lê Thanh Bình   1 1 4 1 HS vào vòng 2
Văn Bùi Đình Nhiễu + Lý Thị Thu Hằng   3 1 1 5  
Sử Nguyễn Thị Hồng Thanh + Nguyễn Thu Quyên   1 5 1 8  
Nguyễn Thị Nga + Đặng Thu Hà     1    
Địa Đặng Thị Nghiệp + Lưu Thu Liên 2 2 3   8  
Phan Trung Kiên + Trần Thị Liên Hương     1    
T.Anh Nguyễn Thanh Lương + Nguyễn Thị Thu Trang   3   3 6  
T.Nga Vũ Thị Hồng Hương + Nguyễn Thị Hè   3 2 1 6  
T.Pháp Hoàng Thị Vân + Nguyễn Mạnh Cường   1 2 1 5  
Nguyễn Mạnh Cường + Nguyễn Thị Thu Hằng       1  
KHKT Trịnh Ngọc Tùng 1       1  
Cộng 3 20 27 32 82/97 1 HS dự thi KHKT
NĂM 2016
ĐỘI TUYỂN GV PHỤ TRÁCH SỐ GIẢI GHI CHÚ
NHẤT NHÌ BA KK CỘNG
Toán Nguyễn Dũng + Ngô Thị Hải   1 2   6/10 1HS vào vòng 2
Mạc Đăng Nghị + Nghiêm Thị Phương Thảo     1 2  
Phạm Văn Tố + Nghiêm Vinh Quang   1   2 4/8 1HS vào vòng 2
Bùi Đức Sơn + Vũ Thị Mai Phương       1  
Hóa Phạm Công Quảng + Nguyễn Thị Mai Phương   3 3 1 8/10 1HS vào vòng 2
Bùi Hữu Hải + Nguyễn Đình Nhuần       1  
Sinh Lê Huy Chiến + Lê Thị Thu Huyền   2 4 1 8/10 1HS vào vòng 2
Phạm Thị Thu Trang + Lê Huy Chiến       1  
Tin Lê Thanh Bình     2   7/10  
Lê Thanh Bình   1   4  
Văn Nguyễn Thị Hoàng Hải + Nguyễn Thị Thu Trang   1 2 1 6/8  
Đinh Thị Ngọc Vân + Đặng Thị Lan Anh     1 1  
Sử Nguyễn Thị Nga + Đặng Thu Hà   4 1 3 9/10  
Nguyễn Thị Loan + Phùng Thị Hà   1      
Địa Phan Trung Kiên   2 2 2 8/10  
Nguyễn Thị Thúy Nga + Vũ Thị Tỉnh     2    
T.Anh Vương Bích Hạnh + Phạm Thị Diệu Thu + ChinYee       4 6/8  
Nguyễn Thị Hồng Mỵ + Chin Yee       2  
T.Nga Nguyễn Thị Thanh Hải + Vũ Thị Hồng Hương     1 1 2/6  
T.Pháp Nguyễn Mạnh Cường + Nguyễn Thị Thu Hằng   2   3 6/8  
Hoàng Thị Vân + Nguyễn Thị Thu Hằng       1  
Cộng 0 18 21 31 70/98  
NĂM 2017
ĐỘI TUYỂN GV PHỤ TRÁCH SỐ GIẢI GHI CHÚ
NHẤT NHÌ BA KK CỘNG
Toán Mạc Đăng Nghị + Nghiêm Thị Phương Thảo
+ Nguyễn Thế Minh
  2 2 3 10/10 1 HS vào vòng 2
Nguyễn Thế Sinh + Tô Xuân Hải     1 2  
Bùi Đức Sơn     2 4 8/8  
Phạm Thị Mây + Phạm Văn Tố       2  
Hóa Bùi Hữu Hải + Nguyễn Thị Mai Phương   2 1 2 7/10  
Nguyễn Đình Nhuần + Đoàn Thị Hưng     1 1  
Sinh Phạm Thị Thu Trang + Lê Huy Chiến     4 1 8/10  
Đặng Trần Phú + Phạm Thị Huyền Nhung   1 1 1  
Tin Lê Thanh Bình   3 1 1 7/10 2 HS vào vòng 2
Lê Thanh Bình + Phan Thị Huệ     1 1  
Văn Đinh Thị Ngọc Vân     4   6/8  
Bùi Đình Nhiễu + Nguyễn Thanh Huyền   1 1    
Sử Nguyễn Thị Loan + Phùng Thị Hà   1 3 2 9/10  
Nguyễn Thu Quyên + Nguyễn Thị Hồng Thanh     1 2  
Địa Nguyễn Thị Thúy Nga + Vũ Thị Tỉnh   6 2   10/10  
Đặng Thị Nghiệp + Lưu Thu Liên     1 1  
T.Anh Nguyễn Thị Hồng Mỵ + Nguyễn Thị Bích Vân     4 2 7/8  
Nguyễn Thanh Lương + Phạm Thị Diệu Thu       1  
T.Nga Nguyễn Thị Hè + Nguyễn Thị Thanh Hải   2 1 1 6/6  
Vũ Thị Hồng Hương + Nguyễn Thị Hè       2  
T.Pháp Hoàng Thị Vân + Nguyễn Thị Thu Hằng   1   3 4/8  
Cộng 0 19 31 32 82/98  
KHKT Trịnh Ngọc Tùng 2 1     3/3 3 HS dự thi KHKT
Cộng 2 1     3/3 3 HS đạt giải
NĂM 2018
ĐỘI TUYỂN GV PHỤ TRÁCH SỐ GIẢI GHI CHÚ
NHẤT NHÌ BA KK CỘNG
Toán Nguyễn Thế Sinh + Tô Xuân Hải     1 3 8/10  
Nguyễn Dũng + Ngô Thị Hải     2 2  
Bùi Đức Sơn     1 1 4/8  
Bùi Đức Sơn + Phạm Văn Tố       2  
Hóa Nguyễn Đình Nhuần   2 1 2 8/10 1 HS vào vòng 2
Phạm Công Quảng     1 2  
Sinh Đặng Trần Phú   1 1 1 7/10 1 HS vào vòng 2
1 HS đạt HCB Quốc tế
Lê Huy Chiến + Lê Thị Thu Huyền   1 2 1 1 HS vào vòng 2
Tin Lê Thanh Bình       1 3/10  
Lê Thanh Bình       2  
Văn Bùi Đình Nhiễu     2 2 5/8  
Nguyễn Thị Hoàng Hải + Nguyễn Thị Thu Trang   1      
Sử Nguyễn Thu Quyên + Nguyễn Thị Hồng Thanh 1 1 1 2 7/10  
Nguyễn Thị Nga + Trần Lan Phương     1 1  
Địa Đặng Thị Nghiệp + Lưu Thu Liên 1 1 6   10/10  
Phan Trung Kiên + Trần Thị Liên Hương       2  
T.Anh Nguyễn Thanh Lương + Nguyễn Thị Thu Trang     4 1 6/8  
Vương Bích Hạnh
 + Phạm Thị Diệu Thu + Phạm Phương Chi
      1  
T.Nga Vũ Thị Hồng Hương + Nguyễn Thị Hè   1 3   6/6  
Nguyễn Thị Hè + Vũ Thị Hồng Hương   2      
T.Pháp Nguyễn Mạnh Cường + Nguyễn Thị Thu Hằng       1 1/8  
Cộng 2 10 26 27 65/98  
KHKT Trịnh Ngọc Tùng   2   2 4/4 4 HS dự thi KHKT
Cộng   2   2 4/4 4 HS đạt giải
NĂM 2019
ĐỘI TUYỂN GV PHỤ TRÁCH SỐ GIẢI GHI CHÚ
NHẤT NHÌ BA KK CỘNG
Toán Nguyễn Dũng + Ngô Thị Hải   1 2 1 8/10 1 HS vào vòng 2
Mạc Đăng Nghị + Nguyễn Thế Minh 1   1 2 1 HS vào vòng 2
Bùi Đức Sơn   1 1   4/8  
Bùi Đức Sơn + Phạm Mạnh Cường       2  
Hóa Phạm Công Quảng   2 1   5/10 1 HS vào vòng 2
Nguyễn Thị Mai Phương + Bùi Hữu Hải       2  
Sinh Lê Huy Chiến 1 1 1 2 8/10 2 HS vào vòng 2
Phạm Thị Thu Trang + Đặng Trần Phú
+ Phạm Thị Huyền Nhung
    2 1  
Tin Lê Thanh Bình (K12)   1 1   4/9  
Lê Thanh Bình (K11)       2  
Văn Nguyễn Thị Hoàng Hải + Nguyễn Thị Thu Trang   1 1 2 6/8  
Nguyễn Thanh Huyền + Đặng Thị Lan Anh 1     1  
Sử Nguyễn Thị Nga + Trần Lan Phương 2   3 2 10/10  
Đặng Thu Hà + Phùng Thị Hà   1   2  
Địa Phan Trung Kiên   3 4   8/10  
Nguyễn Thị Thúy Nga + Vũ Thị Tỉnh     1    
T.Anh Vương Bích Hạnh + Nguyễn Thị Thu Trang       2 6/8  
Nguyễn Thị Hồng Mỵ + Nguyễn Thị Bích Vân   1 1 2  
T.Nga Nguyễn Thị Hè + Vũ Thị Hồng Hương 1 2   1 5/6  
Vũ Thị Hồng Hương + Nguyễn Thị Hè       1  
T.Pháp Hoàng Thị Vân + Nguyễn Thị Thu Hằng 1 3   1 6/8  
Hoàng Thị Vân + Nguyễn Mạnh Cường     1    
Cộng 7 17 20 26 70/97  
KHKT Trịnh Ngọc Tùng     2   2/2 2 HS dự thi KHKT
Cộng         2/2 2 HS đạt giải
NĂM HỌC 2019-2020
ĐỘI TUYỂN GV PHỤ TRÁCH SỐ GIẢI GHI CHÚ
NHẤT NHÌ BA KK CỘNG
Toán Mạc Đăng Nghị   4 3   9/10 3 HS vào vòng 2
Nguyễn Thế Sinh + Tô Xuân Hải   1 1   1 HS vào vòng 2
Bùi Đức Sơn     2   3/8  
Phạm Thị Mây + Phạm Mạnh Cường       1  
Hóa Nguyễn Thị Mai Phương + Bùi Hữu Hải     2 1 5/10  
Phạm Công Quảng + Nguyễn Đình Nhuần 1     1 1 HS vào vòng 2
Sinh Phạm Thị Thu Trang + Phạm Thị Huyền Nhung   1   2 6/10  
Đặng Trần Phú       3  
Tin Lê Thanh Bình     1 3 8/10  
Lê Thanh Bình + Phan Thị Huệ   1   3 1 HS vào vòng 2
Văn Nguyễn Thanh Huyền + Đặng Thị Lan Anh       2 3/8  
Bùi Đình Nhiễu + Nguyễn Thị Hà   1      
Sử Đặng Thu Hà + Phùng Thị Hà 1 4 1 1 10/10  
Nguyễn Thu Quyên + Nguyễn Thị Hồng Thanh   2   1  
Địa Nguyễn Thị Thúy Nga + Vũ Thị Tỉnh     2 2 7/10  
Đặng Thị Nghiệp + Lưu Thu Liên   1 1 1  
T.Anh Nguyễn Thị Hồng Mỵ + Nguyễn Thị Bích Vân 1   3 2 7/8  
Nguyễn Thanh Lương + Phạm Thị Diệu Thu     1    
T.Nga Nguyễn Thị Hè + Đinh Thị Hồng Thắm 1 3 1   7/7  
Đinh Thị Hồng Thắm + Nguyễn Thị Hè   1 1    
T.Pháp Hoàng Thị Vân + Nguyễn Thị Hồng Nhung   1 1 1 3/8  
Cộng 4 20 20 24 68/99  
KHKT Trịnh Ngọc Tùng           2 HS dự thi KHKT
Cộng            
NĂM HỌC 2020-2021
ĐỘI
TUYỂN
GV PHỤ TRÁCH SỐ GIẢI GHI CHÚ
NHẤT NHÌ BA KK CỘNG
Toán Ông Nguyễn Thế Sinh + Ông Tăng Văn Đạt 1 1 1 1 9/10 1 HS vào vòng 2
Ông Nguyễn Dũng + Ông Nguyễn Tiến Duy   2   3 1 HS vào vòng 2
Ông Bùi Đức Sơn + Bà Phạm Thị Mây     2   5/7  
Ông Bùi Đức Sơn + Ông Phạm Mạnh Cường     1 2  
Hóa Ông Phạm Công Quảng + Ông Nguyễn Đình Nhuần 1 1 2 1 5/10 1 Huy chương Vàng Olympic Quốc tế
Sinh Ông Đặng Trần Phú   2 1 2 9/10 1 HS vào vòng 2
Ông Lê Huy Chiến + Bà Lê Thị Thu Huyền     1 3  
Tin Ông Lê Thanh Bình   2 3   6/10 1 Huy chương Đồng Châu Á Thái Bình Dương
Ông Lê Thanh Bình     1    
Văn Ông Bùi Đình Nhiễu + Bà Nguyễn Thị Hà   2 2 3 8/8  
Bà Nguyễn Thị Thu Trang + Bà Nguyễn Thị Hoàng Hải   1      
Sử Bà Nguyễn Thu Quyên + Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh   1 2 2 8/10  
Bà Nguyễn Thị Nga + Bà Trần Lan Phương     2 1  
Địa Bà Đặng Thị Nghiệp + Bà Lưu Thu Liên 1 4 1 1 10/10  
Ông Phan Trung Kiên + Bà Trần Thị Liên Hương     2 1  
T.Anh Bà Nguyễn Thanh Lương + Bà Phạm Thị Diệu Thu   1 1 2 5/8  
Bà Nguyễn Thị Thu Trang + Bà Phạm Phương Chi       1  
T.Nga Bà Nguyễn Thị Hè + Bà Đinh Thị Hồng Thắm 1 2 3   8/8  
Bà Đinh Thị Hồng Thắm + Bà Nguyễn Thị Hè     1 1  
T.Pháp Bà Hoàng Thị Vân + Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung   1 2 2 8/8  
Bà Hoàng Thị Vân   1   2  
Cộng 4 21 28 28 81/99  
NĂM HỌC 2021-2022
ĐỘI
TUYỂN
GV PHỤ TRÁCH SỐ GIẢI GHI CHÚ
NHẤT NHÌ BA KK CỘNG
Toán Ông Nguyễn Dũng + Ông Nguyễn Tiến Duy   2   4 8/10  
Ông Mạc Đăng Nghị + Ông Tăng Văn Đạt     1 1  
Ông Bùi Đức Sơn   3 1   5/7  
Ông Bùi Đức Sơn + Bà Đoàn Nguyệt Anh       1  
Hóa Ông Phạm Công Quảng   1   4 8/10  
Ông Bùi Hữu Hải + Bà Nguyễn Thị Mai Phương     1 2  
Sinh Ông Lê Huy Chiến + Bà Lê Thị Thu Huyền   2 5   9/10  
Bà Phạm Thị Thu Trang + Bà Phạm Thị Huyền Nhung   1   1  
Tin Ông Lê Thanh Bình     1 2 5/10  
Ông Lê Thanh Bình       2  
Văn Bà Nguyễn Thị Thu Trang + Bà Nguyễn Thị Hoàng Hải 1 1   3 6/8  
Bà Đặng Thị Lan Anh + Bà Nguyễn Thanh Huyền     1    
Sử Bà Nguyễn Thị Nga + Bà Trần Lan Phương   2 2 2 8/10  
Bà Đặng Thu Hà + Bà Phùng Thị Hà   1   1  
Địa Ông Phan Trung Kiên + Bà Trần Thị Liên Hương   2   4 9/10  
Bà Nguyễn Thị Thúy Nga + Bà Vũ Thị Tỉnh     2 1  
T.Anh Bà Nguyễn Thị Thu Trang + Bà Nguyễn Thanh Lương 1 4 2   8/8  
Bà Nguyễn Thị Hồng Mỵ + Bà Nguyễn Thị Bích Vân   1      
T.Nga Bà Nguyễn Thị Hè + Bà Đinh Thị Hồng Thắm   5 1 1 9/10  
Bà Đinh Thị Hồng Thắm + Bà Nguyễn Thị Hè     1 1  
T.Pháp Bà Hoàng Thị Vân + Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung   2 2 3 7/8  
Cộng 2 27 20 33 82/101  

 

  NĂM HỌC 2022-2023
ĐỘI
TUYỂN
GV PHỤ TRÁCH SỐ GIẢI GHI CHÚ
NHẤT NHÌ BA KK CỘNG
Toán Ông Mạc Đăng Nghị + Ông Tăng Văn Đạt   1 2 1 7/10 1 HS vào vòng 2
Ông Nguyễn Thế Sinh + Ông Nguyễn Tiến Duy     2 1  
Ông Bùi Đức Sơn       2 2/8  
Ông Phạm Mạnh Cường + Bà Phạm Thị Mây          
Hóa Ông Bùi Hữu Hải + Bà Nguyễn Thị Mai Phương   2 3 2 8/10  
Bà Nguyễn Thị Mai Phương     1    
Sinh Bà Phạm Thị Thu Trang + Bà Phạm Thị Huyền Nhung   1 2 3 7/10 1 HS vào vòng 2
Ông Đặng Trần Phú + Bà Trần Thị Huệ     1    
Tin Ông Lê Thanh Bình   1 1 2 6/10 1 HS vào vòng 2
Ông Lê Thanh Bình     1 1  
Văn Bà Nguyễn Thanh Huyền + Bà Đặng Thị Lan Anh   1 2 1 5/8  
Ông Bùi Đình Nhiễu + Bà Nguyễn Thị Hà     1    
Sử Bà Đặng Thu Hà + Bà Phùng Thị Hà     4 1 8/10  
Bà Nguyễn Thu Quyên + Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh   1 1 1  
Địa Bà Nguyễn Thị Thúy Nga + Bà Vũ Thị Tỉnh     3   6/10  
Bà Đặng Thị Nghiệp + Bà Hoàng Thị Mai     1 2  
T.Anh Bà Nguyễn Thị Bích Vân + Bà Nguyễn Thị Hồng Mỵ     3 1 6/8  
Bà Nguyễn Thanh Lương + Bà Phạm Thị Diệu Thu + Bà Nguyễn Hồng Anh       2  
T.Nga Bà Nguyễn Thị Hè + Bà Đinh Thị Hồng Thắm   3 2 2 9/10  
Bà Nguyễn Thị Hè + Bà Dương Thị Thùy Dung   1   1  
T.Pháp Bà Hoàng Thị Vân + Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung     3 4 7/8  
Cộng 0 11 33 27 71/102