STT Họ và tên  Ngày sinh Đạt giải Lĩnh vực Năm Giáo viên hướng dẫn
1 Lê Minh Đạo 01/03/1996 Ba Hóa học - Môi trường 2013 Cô Nguyễn Thị Mai Phương
2 Nguyễn Phương Khanh 01/12/1996 Ba Hóa học - Môi trường 2013 Cô Nguyễn Thị Mai Phương
3 Phạm Văn Trí 11/12/1996 Ba Hóa học - Môi trường 2013 Cô Nguyễn Thị Mai Phương
4 Phạm Lê Việt Anh 30/10/1997 Nhất Kĩ thuật cơ khí 2015 Thầy Trịnh Ngọc Tùng
5 Đào Công Minh 18/09/2000 Nhất Kĩ thuật cơ khí 2017 Thầy Trịnh Ngọc Tùng
6 Nguyễn Xuân Giao 11/10/2000 Nhất Kĩ thuật cơ khí 2017 Thầy Trịnh Ngọc Tùng
7 Phạm Mạnh Tuấn 22/01/1999 Nhì Hệ thống nhúng 2017 Thầy Trịnh Ngọc Tùng
8 Trần Ngọc An 22/01/2003 Nhì Hệ thống nhúng 2017 Thầy Trịnh Ngọc Tùng
9 Vũ Thanh Thủy 23/05/2000 Nhì Robot và máy thông minh 2018 Thầy Trịnh Ngọc Tùng
10 Nguyễn Hoàng Nam  26/03/2001 Nhì Robot và máy thông minh 2018 Thầy Trịnh Ngọc Tùng
11 Nguyễn Thành Vinh 09/04/2001 Kĩ thuật cơ khí 2018 Thầy Trịnh Ngọc Tùng
12 Vũ Đức Phong 08/01/2001 Kĩ thuật cơ khí 2018 Thầy Trịnh Ngọc Tùng
13 Phạm Thành Lâm 15/10/2001 Ba Robot và máy thông minh 2019 Thầy Trịnh Ngọc Tùng
14 Nguyễn Trường An 25/05/2001 Ba Robot và máy thông minh 2019 Thầy Trịnh Ngọc Tùng
15 Lương Xuân Bách 23/03/2003 Nhất Kĩ thuật cơ khí 2020 Thầy Trịnh Ngọc Tùng
16 Lê Minh Nam 13/07/2003 Nhất Kĩ thuật cơ khí 2020 Thầy Trịnh Ngọc Tùng