THÔNG BÁO KHẨN

 

Về việc đổi thời khóa biểu ngày thứ 6 (21/3/2014)

1. Sáng Thứ 6 (21/3/2014):

* 7 giờ 15 phút: Họp Hội đồng giáo dục để tổng kết công tác thanh tra, học sinh toàn trường nghỉ học buổi sáng.

2. Chiều Thứ 6 (21/3/2014): Toàn trường học thời khóa biểu chính khóa buổi sáng, các tiết học được bố trí thời gian như sau:

* Tiết 1: Từ 13 giờ --> 13 giờ 45

* Tiết 2: Từ 13 giờ 55 --> 14 giờ 40

* Tiết 3: Từ 14 giờ 50 --> 15 giờ 35

* Tiết 4: Từ 15 giờ 45 --> 16 giờ 30

* Tiết 5: Từ 16 giờ 40 --> 17 giờ 25

Chú ý: Các ca học thêm chiều thứ 6 (21/3/2014) các giáo viên dạy có thể tự bố trí bù cho học sinh, hoặc dạy vào chiều thứ 7 (29/3/2014).