Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi thông báo thời khóa biểu thực hiện từ 3/3/2014:

Bảng phân công chuyên môn (áp dụng từ 3-3-2014)

Thời khóa biểu số 07 (áp dụng từ 3-3-2014)