HỘI CỰU HỌC SINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI

***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CỰU HỌC SINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI

------------------------------------

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Tên gọi

- Tên đầy đủ: Hội cựu học sinh Khối phổ thông chuyên Toán (1964-1984), Trường phổ thông năng khiếu Hải Hưng (1984-1997), Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi (1997 đến nay) tỉnh Hải Dương.

- Tên viết tắt: Hội cựu học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương.

 Điều 2. Mục đích hoạt động

Hội cựu học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương là tổ chức tự nguyện, tập hợp các thế hệ học sinh đã học tập tại Khối PT chuyên Toán, tại trường PT Năng khiếu tỉnh Hải Hưng trước đây và trường THPT chuyên Nguyễn Trãi ngày nay nhằm mục đích:

2.1. Tạo diễn đàn gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin, tương trợ và gắn kết các thế hệ học sinh chuyên lại với nhau.

2.2. Là cầu nối để các cựu học sinh được đóng góp về vật chất và tinh thần, được hiến kế để xây dựng và phát triển hoạt động đào tạo của nhà trường.

2.3. Góp phần cùng nhà trường theo dõi việc học tập của các cựu học sinh chuyên ở trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và việc làm sau tốt nghiệp.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

Hội cựu học sinh hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ, đoàn kết tương trợ lẫn nhau vì mục tiêu chung, thực hiện đúng quy định của pháp luật. Mọi quyết định của hội đều theo nguyên tắc đa số biểu quyết.

 

Chương II

 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CỰU HỌC SINH

 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Hội và hoạt động của Ban chấp hành

Hội gồm có Ban chấp hành Hội và hội viên.

4.1. Ban chấp hành Hội cựu học sinh gồm:

- 01 Chủ tịch.

- 01 phó Chủ tịch thường trực và các phó Chủ tịch.

- Các Ban gồm: Truyền thông – Đối ngoại, Sự kiện – Dự án, Nhân sự - Liên lạc, Tài chính – Hậu cần và ban Thư ký.

4.2. Hoạt động của Ban chấp hành:

a) Chủ tịch và phó Chủ tịch Hội

- Chủ tịch phụ trách chung các công tác của Hội.

- Các phó chủ tịch: phụ trách các công việc đối nội, đối ngoại, kết nối với nhà trường và phụ trách các Ban theo phân công của Ban chấp hành.

b) Hoạt động của các Ban:

- Ban Truyền thông - Đối ngoại

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động Truyền thông – đối ngoại của Hội hàng năm, các giai đoạn cao điểm.

+ Tổ chức hoạt động truyền thông trên các kênh mạng xã hội, website về hoạt động Hội, các khóa, các lớp, các cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực; đưa tin về các hoạt động liên kết, kết nối, chia sẻ trong nội bộ Hội; đưa tin về các hoạt động của nhà trường; tổ chức các cuộc thi, phong trào trực tuyến tới các cựu học sinh…

+ Thực hiện công tác đối ngoại giữa Hội với các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị bên ngoài để hỗ trợ hoạt động của Hội.

+ Kết hợp với các Ban trong Hội để tổ chức hoạt động hợp lý, đạt hiệu quả cao.

- Ban Sự kiện - Dự án

+ Xây dựng kế hoạch Sự kiện – Dự án của Hội hàng năm, các giai đoạn cao điểm.

+ Tổ chức các hoạt động sự kiện trong nội bộ cựu học sinh nhằm gắn kết các thế hệ cựu học sinh. Tổ chức các sự kiện tại nhà trường hoặc kết hợp với nhà trường tổ chức các sự kiện quy mô lớn hơn (cấp TP, cấp tỉnh, khu vực… hoặc các lĩnh vực khác nhau…)

+ Xây dựng, kết nối các dự án dài hạn, ngắn hạn nhằm hỗ trợ, chia sẻ, tạo điều kiện cho sự phát triển dành cho cựu học sinh hoặc học sinh, nhà trường. 

+ Kết hợp với các Ban trong Hội để tổ chức hoạt động hợp lý, đạt hiệu quả cao.

- Ban Nhân sự - Liên lạc

+ Xây dựng kế hoạch công tác Nhân sự - Liên lạc của Hội hàng năm, các giai đoạn cao điểm.

+ Tìm kiếm, hỗ trợ xây dựng, liên kết ban liên lạc các khóa và duy trì công tác liên lạc với các khóa khối PT chuyên Toán, trường PTNK Hải Hưng nay là THPT chuyên Nguyễn Trãi.

+ Thực hiện các công tác thống kê việc học tập của các cựu học sinh chuyên ở trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và việc làm sau tốt nghiệp, các cá nhân có thành tích tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực, các khóa.

+ Tổ chức các hoạt động gặp gỡ BLL các khóa để xây dựng hoạt động Hội hợp lý, phù hợp với từng giai đoạn.

+ Kết hợp với các Ban trong Hội để tổ chức hoạt động hợp lý, đạt hiệu quả cao.

- Ban Tài chính - Hậu cần

+ Xây dựng và thực hiện các kế hoạch Tài chính, thu chi của Hội hàng năm, theo các giai đoạn cao điểm, các sự kiện trực tiếp, trực tuyến.

+ Thực hiện công tác vận động, kêu gọi và tiếp nhận tài trợ trong nội bộ Hội cựu HS hoặc các đơn vị, doanh nghiệp bên ngoài cho công tác Hội và công tác giáo dục nhà trường.

+ Quản lý tài chính và thực hiện các báo cáo thu chi định kì.

+ Thực hiện và thống kê các công tác chuẩn bị hậu cần, cơ sở vật chất cho việc tổ chức các sự kiện trực tuyến, trực tiếp của Hội.

4.3. Hoạt động của Hội viên

- Bao gồm tất cả học sinh đã từng học tập tại khối phổ thông chuyên Toán (1964-1984), Trường phổ thông năng khiếu Hải Hưng (1984-1997), Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi (1997 đến nay) tỉnh Hải Dương.

- Hoạt động theo tinh thần tự nguyện và theo hoạt chung của Hội, không sử dụng danh nghĩa của Hội vào mục đích cá nhân.

4.4. Chế độ sinh hoạt của Ban chấp hành Hội

- Hội tổ chức họp toàn thể Ban chấp hành mỗi năm một lần.

- Nội dung họp:

+ Ban thường trực Hội sẽ tổng kết hoạt động của Hội trong một năm, đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

+ Tuyên dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân tích cực đóng góp một cách hiệu quả cho hoạt động của hội.

+ Vinh danh các hội viên có nhiều thành tích đóng góp trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước. Thể thức bình chọn để vinh danh cựu học sinh có quy chế riêng.

Điều 5. Hoạt động của Hội cựu học sinh

Hội cựu học sinh có các hoạt động sau:

5.1. Thông qua tổ chức Hội, các thế hệ học sinh chuyên có thể trao đổi, chia sẻ thông tin, tương trợ và giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống.

5.2. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, các buổi sinh hoạt … cho cựu học sinh nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ học sinh.

5.3. Tổ chức các diễn đàn như: diễn đàn của các du học sinh, diễn đàn trao đổi về chọn nghề, giới thiệu việc làm…, góp phần hướng nghiệp cho các em học sinh còn đang học tại nhà trường. Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, học tập giữa hội viên và giáo viên, học sinh của trường.

5.4. Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh. Khuyến khích phát triển tài năng bằng vật chất và tinh thần. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh  đang theo học ở nhà trường như: vận động nguồn học bổng tài trợ cho học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, học sinh nghèo vượt khó….

5.5. Đề xuất và tổng hợp các ý kiến tư vấn, góp ý cho Chiến lược phát triển và hoạt động đào tạo của nhà trường.

5.6. Tập hợp, lưu trữ, cập nhật thông tin về cựu học sinh qua các thời kỳ, làm cơ sở dữ liệu phục vụ việc đánh giá kết quả đào tạo sau khi vào cuộc sống.

5.7. Cùng với nhà trường tổ chức các ngày lễ, các ngày kỷ niệm trong năm.

Điều 6. Chế độ thông tin của Hội

- Các thành viên Hội cựu học sinh trao đổi và tiếp nhận thông tin qua website của Trường, qua Facebook, điện thoại, thư điện tử và qua họp mặt hàng năm.

- Website của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi:

http://www.chuyennguyentrai.edu.vn

 

Chương III

CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH CỦA HỘI

Điều 7. Quản lý tài chính

- Tài chính của Hội do Chủ tịch hội là chịu trách nhiệm. Ban chấp hành Hội chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng quỹ theo quy chế của hội đề ra.

- Thu chi tài chính phải thực hiện đúng nguyên tắc kế toán, công khai minh bạch, có chứng từ hợp lệ (Có sổ thu, chi, hóa đơn, chứng từ hợp lý và hợp pháp).

- Thu, chi tài chính được Ban chấp hành Hội báo cáo bằng văn bản sáu tháng một lần, đăng tải trên web.

Điều 8. Thu chi

8.1. Tài chính của Hội được thu từ các nguồn:

- Hội phí do hội viên đóng góp.

- Các khoản tài trợ của hội viên, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Hội.

- Các nguồn thu hợp pháp khác.

8.2. Các hoạt động cần chi:

- Chi phí văn phòng (In ấn báo cáo, biểu mẫu...)

- Tổ chức các buổi diễn đàn, các hoạt động giao lưu.

- Cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế.

- Tổ chức các ngày lễ, các ngày kỷ niệm trong năm

- Họp mặt truyền thống hàng năm.

- Các khoản chi hợp pháp, hợp lệ khác.

Chương IV

 QUAN HỆ VỚI NHÀ TRƯỜNG

Điều 9: Mối quan hệ với Lãnh đạo nhà trường

- Lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện bố trí địa điểm để đặt Văn phòng Hội, tạo điều kiện cho các hoạt động của Hội trong và ngoài nhà trường.

- Phối hợp với Lãnh đạo nhà trường để thực hiện việc theo dõi, thống kê việc học tập, công tác của các cựu học sinh chuyên.

- Phối hợp với Lãnh đạo nhà trường, Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh để thực hiện các hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển của nhà trường

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Bổ sung, điều chỉnh và sửa đổi quy chế

Trong quá trình thực hiện, nếu cần điều chỉnh, bổ sung, chỉnh sửa Quy chế Hội, Thường trực Ban chấp hành đề xuất và báo cáo tại Hội nghị Ban chấp hành hàng năm để thống nhất thông qua.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được Hội cựu học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi thống nhất thông qua tại Hội nghị ngày 29/10/2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên trong Ban chấp hành và các hội viên có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt Quy chế này

 

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

T.M BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU HỌC SINH

CHỦ TỊCH HỘI

(Đã ký)

Nguyễn Đình Hòa

 
 

Xem đầy đủ văn bản TẠI ĐÂY