HỘI CỰU HỌC SINH                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI                  Độc lập -Tự do -Hạnh phúcQUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Hội cựu học sinh

Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Tên gọi

-         Tên đầy đủ: Hội cựu học sinh lớp chuyên toán đặc biệt (1964-1984), trường phổ thông năng khiếu Hải Hưng (1984-1997), trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi (1997 đến nay) tỉnh Hải Dương.

-         Tên viết tắt: Hội cựu học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương

 

Điều 2. Mục đích hoạt động

Hội cựu học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương là tổ chức tự nguyện, tập hợp các thế hệ học sinh đã học tập tại lớp chuyên Toán đặc biệt, tại trường PT Năng khiếu tỉnh Hải Hưng trước đây và trường THPT chuyên Nguyễn Trãi ngày nay nhằm mục đích:

2.1. Tạo diễn đàn gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin, tương trợ và gắn kết các thế hệ học sinh chuyên lại với nhau.

2.2. Là cầu nối để các cựu học sinh được đóng góp về vật chất và tinh thần, được hiến kế để xây dựng và phát triển hoạt động đào tạo của nhà trường.

2.3. Góp phần cùng nhà trường theo dõi việc học tập của các cựu học sinh chuyên ở trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và việc sử dụng sau tốt nghiệp.

 

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

Hội cựu học sinh hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ, đoàn kết tương trợ lẫn nhau vì mục tiêu chung. Mọi quyết định của hội đều theo nguyên tắc đa số biểu quyết.

Chương II

 CƠ CẤU TỔ CHỨC

VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CỰU HỌC SINH

 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Hội và hoạt động của Ban liên lạc.

Hội gồm có Ban chấp hành Hội, Ban liên lạc và hội viên.

4.1. Ban chấp hành Hội cựu học sinh gồm:

+ 1 Chủ tịch.

+ 1 phó Chủ tịch thường trực.

+ 4 phó Chủ tịch phụ trách 4 tiểu ban: truyền thông, nhân sự, tổ chức sự kiện, tài chính. Mỗi tiểu ban gồm 5 thành viên.

+ 1 thư ký.

4.2. Hoạt động của Ban chấp hành:

+ Chủ tịch: Phụ trách chung.

+ Phó Chủ tịch thường trực: Điều hành trực tiếp công việc.

- Tiểu ban truyền thông: thực hiện nhiệm vụ truyền thông và quảng bá mọi hoạt động của hội trên trang web của trường và trên facebook của hội.

-  Tiểu ban nhân sự: thống kê, quản lý danh sách; liên lạc và phát triển thành viên.

- Tiểu ban tổ chức sự kiện: lên kế hoạch và tổ chức các hoạt động phong trào theo kế hoạch hoạt động của hội.

- Tiểu ban tài chính: thực hiện nhiệm vụ vận động và tiếp nhận tài trợ, đề xuất kinh phí hoạt động và quản lý tài chính cho mọi hoạt động của hội.

- Thư ký: thực hiện nhiệm vụ dự thảo các văn bản dưới sự hướng dẫn của Ban thường trực; ghi chép hồ sơ, sổ sách hoạt động hành chính.

Tổ chức của Ban chấp hành Hội được điều chỉnh trong cuộc họp toàn thể dựa trên ý kiến của đại diện các khóa.

4.3. Ban liên lạc gồm: từ 1 đến 2 đại diện các lớp (giai đoạn lớp chuyên Toán đặc biệt) và 1 đến 2 đại diện các khóa (trường THPT sau này).

 

Điều 5. Hoạt động của Hội cựu học sinh

Hội cựu học sinh có các hoạt động sau:

5.1. Thông qua tổ chức hội, các thế hệ học sinh chuyên có thể trao đổi, chia sẻ thông tin, tương trợ và giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống.

5.2. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, các buổi sinh hoạt … cho cựu học sinh nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ học sinh.

5.3. Tổ chức các diễn đàn như: diễn đàn của các du học sinh, diễn đàn trao đổi về chọn nghề, giới thiệu việc làm…, góp phần hướng nghiệp cho các em học sinh còn đang học tại nhà trường. Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, học tập giữa hội viên và giáo viên, học sinh của trường.

5.4. Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh. Khuyến khích phát triển tài năng bằng vật chất và tinh thần. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh  đang theo học ở nhà trường như: vận động nguồn học bổng tài trợ cho học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, học sinh nghèo vượt khó….

5.5. Đề xuất và tổng hợp các ý kiến tư vấn, góp ý cho Chiến lược phát triển và hoạt động đào tạo của nhà trường.

5.6. Tập hợp, lưu trữ, cập nhật thông tin về cựu học sinh qua các thời kỳ, làm cơ sở dữ liệu phục vụ việc đánh giá kết quả đào tạo sau khi vào cuộc sống.

5.7. Cùng với nhà trường tổ chức các ngày lễ, các ngày kỷ niệm trong năm.

 

Điều 6. Chế độ sinh hoạt của Hội

6.1. Hội tổ chức họp toàn thể Ban liên lạc 5 năm một lần tại trường THPT chuyên Nguyễn Trãi.

Trong ngày đó

+ Ban thường trực Hội sẽ tổng kết hoạt động của Hội trong một năm, đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

+ Tuyên dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân tích cực đóng góp một cách hiệu quả cho hoạt động của hội.

+ Vinh danh các hội viên có nhiều thành tích đóng góp trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước. Thể thức bình chọn để vinh danh cựu học sinh có quy chế riêng.

6.2. Ban chấp hành Hội họp 6 tháng một lần và họp đột xuất khi có yêu cầu.

 

Điều 7. Chế độ thông tin của hội

+ Các thành viên Hội cựu học sinh trao đổi và tiếp nhận thông tin qua website của Trường, qua Facebook, điện thoại, thư điện tử và qua họp mặt hàng năm.

+ Website của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi:

http://www.chuyennguyentrai.edu.vn

 

Chương III

CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH CỦA HỘI

 

Điều 8. Quản lý tài chính

+ Tài chính của Hội do Chủ tịch hội là chủ tài khoản. Ban chấp hành Hội chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng quỹ theo qui chế của hội đề ra.

- Thu chi tài chính phải thực hiện đúng nguyên tắc kế toán, công khai minh bạch, có chứng từ hợp lệ (Có sổ thu, chi, hóa đơn, chứng từ hợp lý và hợp pháp).

- Thu, chi tài chính được Ban chấp hành Hội báo cáo bằng văn bản sáu tháng một lần, đăng tải trên web.

 

Điều 9. Thu chi

9.1. Tài chính của Hội được thu từ các nguồn:

+ Hội phí do hội viên đóng góp: mức tối thiểu 1.000.000 đ/lớp/năm.

+ Khoản thu do hội viên đóng góp ngoài hội phí

+ Các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ tự nguyện.

+ Các nguồn thu hợp pháp khác.

9.2. Các hoạt động cần chi

+ Chi phí văn phòng (In ấn báo cáo, biểu mẫu...)

+ Tổ chức các buổi diễn đàn, các hoạt động giao lưu.

+ Cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế.

+ Tổ chức các ngày lễ, các ngày kỷ niệm trong năm

+ Họp mặt truyền thống hàng năm.

+ Các khoản chi hợp pháp, hợp lệ khác.

 

CHƯƠNG IV – QUAN HỆ VỚI NHÀ TRƯỜNG

Điều 10: Mối quan hệ với Ban giám hiệu

- Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện bố trí địa điểm để đặt Văn phòng hội, tạo điều kiện cho các hoạt động của Hội trong và ngoài nhà trường.

- Phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường để thực hiện việc theo dõi, thống kê việc học tập, công tác của các cựu học sinh chuyên.

- Phối hợp với Ban giám hiệu, Ban đại hiện Hội cha mẹ học sinh để thực hiện các hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển của nhà trường.

 

 

CHƯƠNG V – ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 11. Bổ sung, điều chỉnh và sửa đổi quy chế

Trong quá trình thực hiện, nếu cần điều chỉnh, bổ sung, chỉnh sửa Quy chế Hội, Thường trực Ban liên lạc sẽ đề xuất và báo cáo tại Hội nghị của Ban liên lạc hàng năm để thống nhất thông qua.

 

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được Ban liên lạc Hội cựu học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi thống nhất thông qua tại hội nghị thành lập Hội ngày 17/8/2014 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên trong Ban liên lạc và các hội viên có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt Quy chế này

 

 

 

                                                           Hải Dương ngày 17/8/2014

                                                          TM Ban chấp hành Hội

                                                           Phó Chủ tịch thường trực


                                                                

                                                           Nghiêm Vinh Quang