Học viện Nông nghiệp Việt Nam trở thành Đại học tự chủ, đa ngành, đa phân hiệu theo mô hình của  đại học nghiên cứu tiên tiến trong khu vực; trung tâm xuất sắc của quốc gia, khu vực về đổi mới sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tri thức và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Sứ mạng của Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao KHCN, tri thức mới trong lĩnh vực nông nghiệp & PTNT; đóng góp vào sự phát triển nền nông nghiệp và hội nhập quốc tế của đất nước.

      Hiện nay Học viện Nông nghiệp Việt Nam triển khai cuộc thi tìm hiểu về Học viện dành cho học sinh lớp 11 và 12 thuộc các trường THPT và tương đương ở trong và ngoài nước. Thời gian tổ chức cuộc thi: Trước 24 giờ 00 phút, ngày 28/2/2021.

      Các em học sinh quan tâm có thể tìm hiểu Thể lệ Cuộc thi được đăng tải tại: www.vnua.edu.vn/cuoc-thi-tim-hieu-HVN.