Nguồn: BTC Chương trình ''Chuyến tàu Thanh xuân - Niên khoá: 2000-2003''

Tác giả: Hoàng Trung Trí - Cựu học sinh chuyên Lý (Niên khoá: 2000-2003)