Nguồn: BTC chương trình 15 năm ra trường - Một thời và mãi mãi

Tác giả: Anh Đức - Cựu học sinh chuyên Địa niên khóa 2002-2005