Lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ
Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Bạch Vân - Hiệu trưởng từ 1984 đến1989.
Thầy giáo Đặng Tự Ân - Phó Hiệu trưởng từ 1987 đến 1989; Hiệu trưởng từ 1989 đến 1996
Cô giáo Nguyễn Lan Phương - Phó Hiệu trưởng từ 1986 đến 1996; Hiệu trưởng từ 1996 đến 2007
Thầy giáo Phan Tuấn Cộng - Phó Hiệu trưởng từ 2004 đến 2006; Hiệu trưởng từ 2007 đến 2015
Thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng - Phó Hiệu trưởng từ 2004 đến 2015; Hiệu trưởng từ 2015 đến nay.
Thầy giáo Phạm Công Hùng - Phó Hiệu trưởng từ 1984 đến1987
Thầy giáo Nguyễn Bá Đang - Phó Hiệu trưởng từ 1996 đến 1997.
Thầy giáo Nguyễn Thành Văn - Phó Hiệu trưởng từ 1996 đến 1999.
Thầy giáo Chu Thừa Tuyên - Phó Hiệu trưởng từ 1997 đến 2003.
Thầy giáo Đỗ Mạnh Hưng - Phó Hiệu trưởng từ 1999 đến 2012.
Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Nhị - Phó Hiệu trưởng từ 2007 đến 2012.
Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thanh - Phó Hiệu trưởng từ 2012 đến nay.
Thầy giáo Mạc Đăng Nghị - Phó Hiệu trưởng từ 2013 đến nay.
Thầy giáo Bùi Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng từ 2015 đến nay.

Đang cập nhật

Nguồn: Văn phòng trường