Đề thi năng khiếu năm học 2017-2018

Xin mời download tại đây !http://www.chuyennguyentrai.edu.vn/uploads/MON_TIN/10TIN-NK4.pdf